10 bodů informovaného očkování

Otázka bezpečnosti očkování zcela jistě trápí nejednoho rodiče. Jako každý lék nebo zákrok, i tento lékařský úkon, při kterém se aplikují látky přímo do těla, s sebou nese rizika. Když uvážíme, že očkování podstupují sotva narození kojenci, je třeba dvojnásobné opatrnosti. Pokud vám záleží na tom, aby vaše dítě zvládlo očkování pokud možno bez nežádoucích reakcí, pokud chcete vědět, na co máte právo a pokud chcete vědět o dětském očkování víc, přečtěte si následující řádky.

Tento článek se týká povinného očkování kojenců a batolat v naší zemi, nicméně některá doporučení platí pro očkování obecně. Má-li být očkování bezpečnější, musí být v první řadě informovanější. S chutí do toho.

 

1. Každé dítě má právo na individuální přístup

Přestože je u nás zákonem dáno povinné očkování a vyhláškou upravený očkovací kalendář, přestože jsou stanovené mezní termíny pro splnění povinnosti a sankce za nesplnění, neznamená to, že je bezpodmínečně nutné se jimi řídit. Zdraví dítěte a jeho právo na zdraví totiž stojí nad všemi omezujícími a v zásadě nespravedlivými zákony a vyhláškami, které vůbec neberou v potaz individuální rozdíly, genetické predispozice a vlivy prostředí, které mohou snášenlivost vakcín velmi výrazně narušit. I přes povinnost zůstává očkování úkonem, k němuž musí rodič udělit informovaný souhlas.

Každé dítě je jiné, každý si na svět přináší jinou “výbavu”. Očkování nařizované ve stylu “všem stejně” je zcela v rozporu s individuálním přístupem. Očkovací schémata pro základní očkování kojenců a batolat uvedená v příbalových letácích vakcín uvádějí doporučená schémata s mezními termíny, kdy je možné provést očkování nejdříve, a mezní termín, do kdy se může aplikovat poslední dávka. Vyhláškou nařizované schéma očkování s mnohem kratšími mezními termíny, do kdy má být provedeno, je pouhým nástrojem pro vynucování očkování a záminkou k případnému udělování pokut. Pokud chcete odložit základní očkování, přečtěte si článek Jak odložit očkování, a řiďte se údaji v příbalovém letáku (SPC) vakcín. Další informace najdete v článku Očkovací schéma 2+1, intervaly očkování.

 

2. Informujte se o systému očkování v ČR, jaká očkování jsou vyžadována a jaká pouze doporučená

V naší zemi je zavedeno povinné očkování proti 9 nemocem a jeho nesplnění (byť by dítě nesplňovalo očkování proti jedné nemoci) do vyhláškou stanoveného termínu může být sankcionováno finanční pokutou (až 10 tisíc korun každému z rodičů, v posledních letech se tato sankce příliš neuplatňuje) a zákazem přijetí dítěte do mateřské školy (vyjma posledního předškolního ročníku) a omezené či znemožněné účasti na táborech, školách v přírodě a zotavovacích akcích. Více se dozvíte v článku o represích vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR. V ostatních evropských zemích je očkování buď dobrovolné (Německo, Rakousko, Velká Británie, skandinávské země atd.), nebo povinné proti 1-4 nemocem (Francie, Belgie apod.) nebo povinné v podobném rozsahu, jako u nás (většina postkomunistických zemí na východ a jih od nás), viz mapa povinného očkování v Evropě. (Poznámka: mapa zachycuje situaci v Evropě před letošním zavedením povinnosti v Itálii – o tom více v příspěvku o italských prostestech. Poznámka II: údaje k očkování v zemích Ruska a dále na východ nejsou přesné a budou upraveny, děkujeme za pochopení.)

9 nemocí, proti nimž se u nás očkuje povinně: tetanus, záškrt, černý kašel, obrna, hemofilus b, žloutenka typu B (očkované zpravidla v tzv. hexavalentní vakcíně), dále spalničky, příušnice, zarděnky (trojsložková vakcína MMR, Priorix, jiná vakcína nebo jednosložkové vakcíny nejsou na našem trhu k dispozici).

Ostatní očkování jsou pouze doporučená, tj. můžete se dobrovolně rozhodnout, zda takové očkování vaše dítě podstoupí, nebo ne. Nejčastěji jsou současně se základním očkováním doporučovány vakcíny proti pneumokokům a rotavirům.

Očkovací kalendář naleznete v článku Očkovací schéma 2+1, intervaly očkování. Jak se ze změnil očkovací kalendář od roku 2018 se dozvíte v článku Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář.

 

3. Nikdy neočkujte více vakcín současně

Společnost pacientů s následky po očkování na základě údajú ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv, SPC jednotlivých vakcín a materiálů výrobce vakcíny Prevenar 13 varuje před simultánním podáním vakcín. Ze Zpravodajů o nežádoucích účincích léčiv věnovaných vakcínám (Poslední tři zpravodaje: 2/2015, 2/2016 a 2/2017) opakovaně vyplývá vyšší míra výskytu nežádoucích reakcí při současném podání hexavalentní vakcíny spolu s vakcínou proti pneumokokům, která je nejčastěji podávanou vakcínou spolu se základním očkováním.

 

4. Ujistěte se, že je vaše dítě před každým očkováním zcela zdravé a v psychické pohodě

Nenechte se zviklat případným lékařovým tvrzením, že “rýmička a kašlíček”, případně i zvýšená teplota, nevadí. V každém případě NAPROSTO VADÍ! Nikdo nemůže vědět, co se právě odehrává v organismu dítěte, které je byť jen lehce nachlazené, s jakou infekcí právě bojuje a nakolik je jeho imunitní systém právě vytížen. Imunitní systém dítěte dostane očkováním dost velké sousto, se kterým si musí poradit. Rovněž by dítě mělo být před očkováním v psychické pohodě, protože jakýkoli stres ochromuje imunitní systém. Rozhodně neočkujte, pokud máte v rodině stresovou situaci, dítě je nevrlé kvůli růstu zubů apod.

Pokud bylo dítě nemocné, užívalo antibiotika, je po jiném lékařském zákroku, operaci apod., vyčkejte s očkováním dostatečně dlouhou dobu, dokud nebude dítě naprosto fit. Očkování nemá být úkonem, který zdravotní stav dítěte potenciálně zhorší, proto dbejte opatrnosti a vyčkejte raději několik týdnů až měsíců.

 

5. Ještě než přistoupíte k očkování, přečtěte si pečlivě příbalový leták (SPC) k očkovaným vakcínám

Jistě budete souhlasit, že by rodič měl být alespoň zevrubně obeznámen s tím, co do jeho dítěte bude lékař očkováním aplikovat. Očkovací látka není žádná zázračně čistá vodička, ale směs potenciálně toxických látek a antigenů namnožených na zvířecích tkáních nebo i lidských buněčných liniích. Přestože se některé nebezpečné a kontaminující látky mohou ve vakcínách vyskytovat jen ve velmi nízkých množstvích, nikdo vám nezaručí, že zrovna vašemu dítěti i to údajně malé množství neublíží.

Váš ošetřující lékař by vám měl předem před každým očkováním poskytnout k přečtení příbalový leták. Pokud tak neučiní a ani rodič tak neučiní sám, nemůže dojít ani k tomu nejzákladnějšímu informování rodiče o očkování. Informace typu “může přijít teplůtka a otok v místě vpichu” není dostatečné poskytnutí informací k očkování. Neposkytování příbalových informací rodičům před očkováním dětí považujeme za porušení práva na takovou míru informovanosti, aby mohlo dojít k poskytnutí alespoň toho nejzákladnějšího informovaného souhlasu s úkonem. Pokud nejsou rodiče a potažmo ani pediatři dostatečně obeznámeni s možnými nežádoucími reakcemi očkovaných vakcín, jak mohou při výskytu nežádoucích reakcí tyto reakce rozeznat a adekvátně na ně reagovat? Jak mohou pediatři i rodiče neznalí nežádoucích účinků očkování očkovat bezpečně?

Odkazy na SPC k vakcínám proti povinně očkovaným nákazám: Infanrix hexa, Hexacima, Priorix (vakcína MMR)

Jaké informace nás zajímají v příbalovém letáku (SPC) k očkovací látce:

  • složení vakcíny, látky pomocné a kontaminující;
  • očkovací schéma, mezní věkové hranice očkování;
  • účinnost očkování;
  • kontraindikace (kdy a komu nesmí být vakcína podána);
  • seznam nežádoucích účinků a četnost jejich výskytu;

 

6. Složení vakcín

Budeme-li uvažovat pouze povinná očkování, obrží vaše dítě hexavalentní (šestisložkovou) vakcínu proti tetanu, záškrtu, černému kašli, obrně, hemofilu b a žloutence typu B, která vedle antigenů uvedených nemocí a dalších reziduálních látek obsahuje i tzv. adjuvant, pomocnou látku, která zajistí, aby imunitní systém na vakcínu reagoval žádaným způsobem a proti obsaženým antigenům vytvářel ochranu (protilátky). Tato vakcína neobsahuje žádné živé složky, všechny antigeny jsou umtvenými patogeny nebo častěji pouze částicemi patogenů, proto tento typ vakcíny musí obsahovat látku, která bude imunitní systém stimulovat k reakci, Touto pomocnou látkou jsou kontroverzní soli hliníku, který je v poslední době intenzivně zkoumán jako jedna z potenciálních příčin neurologických a dalších patologických reakcí na očkování. Hliník je širokou vědeckou obcí považován za neurotoxickou (= nervový jed) látku, jejíž tzv. farmakokinetika (= jak se v těle po vpichu očkovací látky s jeho obsahem chová) vůbec není známa. Z tohoto důvodu je jakékoli ubezpečování o bezpečnosti očkování vakcínami s obsahem hliníku naprosto nepodložené. O rizicích hliníku z vakcín si můžete poslechnout přednášku s českými titulky americké lékařky Suzanne Humphries. Významný varovný signál přišel koncem roku 2017, kdy vědci nalezli v mozcích autistů obrovská množství hliníku. Ukázalo se, že část tohoto hliníku pochází z vakcín. Více v článku Vysoké množství hliníku v mozcích autistů.

Další povinnou vakcínou je tzv. živá vakcína s oslabenými (atenuovanými) viry proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Tato vakcína neobsahuje hliník, obsahuje však látky kontaminující. Velmi kontroverzní jsou ve vakcíně zjištěné fragmenty DNA z buněčných linií potracených lidských plodů, které se využívají pro pěstování virů zarděnek. Hypotéza tvrdí, že tyto fragmenty se mohou začlenit do genů příjemce a potenciálně způsobit jejich mutaci. Tyto fragmenty DNA se vyskytují i v dalších vakcínách množených na buněčných liniích potracených lidských plodů, jde např. o vakcínu proti planým neštovicím.

Látky obsažené ve vakcínách najdete v příbalových letácích (SPC) vakcín. Mějte však na paměti, že výrobce vakcín nemá povinnost uvádět všechny látky, které se ve vakcínách mohou nacházet. Proto se průběžným testováním mohou ve vakcínách nalézt různé kontaminující látky. Došlo např. k nalezení prasečího cirkoviru ve vakcíně proti rotavirům, známý je případ opičího rakovinotvorného viru SV40, který se vyskytoval v orálně podávaných “živých” vakcínách proti obrně. Více se dozvíte ve videorozhovoru Skryté viry ve vakcínách s prof. Struneckou.

 

7. Účinnost očkování

Každý rodič by měl vědět, že žádné očkování není 100% účinné. V každé reklamě na vakcíny je někde dole na co nejneviditelnějším místě malým písmem uvedeno, že očkování nemusí chránit všechny očkovance. Slepá víra v absolutní ochranu očkovaného dítěte před očkovanými nákazami může vyústit nejen ve velkou deziluzi, ale také v nebezpečí, že u dítěte nebude případný rozvoj očkované infekce adekvátně diagnostikován. Proto by měli i rodiče plně očkovaných dětí vědět, které infekce v populaci přes vysokou proočkovanost stále kolují (např. příušnice – vakcína výrazně selhává v navozování dlouhodobé ochrany, černý kašel – vakcína nechrání proti nákaze samotné, ale pouze proti nebezpečnému toxinu baktérie černého kašle a to pouze po omezenou dobu, spalničky – vyskytují se sporadicky především u dospělých v důsledku vyvanutí ochrany u jedinců očkovaných v dětství). Více se dozvíte v Sérologickém přehledu z roku 2013 nebo na stránkách Státního zdravotního ústavu.

 

8. Kdy je třeba zvýšené opatrnosti a očkování raději odložit

Pokud si nejste jisti, máte obavy, pochybnosti, jak vaše dítě očkování zvládne, zdravotní stav dítěte není zcela v pořádku, je to možná důležitá varovná kontrolka, která bliká, aby vás upozornila na nebezpečí. Lépe je dát na rodičovský instinkt, než si později vyčítat nízkou obezřetnost. Přečtěte si informační leták Společnosti pacientů s následky po očkování Co by měli rodiče vědět před očkováním svého dítěte (klikněte na obrázek pro zvětšení):

Jakmile odkládáte očkování, je třeba mít na paměti, že ošetřující lékař po vás bude vyžadovat podepsání negativního reverzu, ve kterém podepíšete prohlášení, že odkládáte očkování svého dítěte. Dětský lékař je povinnen pod vysokou pokutou očkovat povinnými vakcínami všechny děti ve své péči. Podepsáním reverzu přebíráte na sebe zodpovědnost za (ne)očkování dítěte vy jako rodiče. Reverz může mít mnoho podob – buď ho sepíšete sami a vypíšete důvody, proč očkování odkládáte, nebo můžete podepsat reverz, který vám nabídne lékař. Doporučujeme tento typ reverzu důkladně pročíst a přeškrtat veškerá uvedená prohlášení, se kterými nesouhlasíte, a až poté ho podepsat. Více informací v článku Jak odložit očkování.

 

9. Nežádoucí účinky

Každý příbalový leták obsahuje seznam nežádoucích účinků očkování seřazených podle četnosti výskytu, které se vyskytly v klinickém testování. Některé příbalové letáky uvádějí i hlášené reakce z postmarketingového sledování (poté, co byla vakcína uvedena na trh a podána široké populaci). Jakmile budete dobře obeznámeni s tím, jaké reakce mohou po očkování nastat, lépe je po očkování dítěte rozeznáte a budete moci učinit potřebná opatření, aby nedošlo ke zbytečnému poškozování zdraví dítěte. U dětí, u kterých jsou nežádoucí reakce bagatelizovány a lékaři odmítány a přes zhoršení zdravotního stavu dále očkovány, může dojít k nevratnému poškození zdraví.

Mezi závažné nežádoucí účinky po očkování vedle život ohrožujících anafylaktických reakcí patří neurologické reakce. Ty se mohou projevit např. jako neutišitelný pláč, tzv. encefalitický křik, který matky postižených dětí popisují jako vysoce posazený velmi nepříjemný vřískot dítěte, které přes veškerou snahu nejsou schopny utišit. Malý kojenec nedokáže říct ani ukázat, co ho bolí a jediným komunikačním nástrojem je pro něj křik. S jakým cynismem je nazvána tato reakce, kterou mnozí rodiče popisují jako hrůzostrašnou, v příbalových letácích vakcín. V Infanrixu hexa je nazvána jako “neobvyklá plačtivost” a výskyt v méně než jednom případě na 10 očkovaných dávek.

Neurologické reakce ve formě narušení psychomotorického vývoje a apatie po očkování nyní zaznamenává a vyhodnocuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, jak na to upozorňuje článek Souvisí porucha psychomotorického vývoje u dětí, apatie či vznik nebo zhoršení atopického ekzému s očkováním? Uvážíme-li, jak vysoká podhlášenost nežádoucích účinků v ČR je (98-99 %, tj. hlásí se pouhá 1-2% skutečného výskytu nežádoucích reakcí), nejde v těchto případech vůbec o nezanedbatelná rizika.

Pro seznámení se s tím, jak mohou vypadat nežádoucí reakce na očkování, doporučujeme přečíst zkušenosti samotných rodičů ve třech vydaných brožurách Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin nebo v sekci Příběhy na stránkách Společnosti pacientů s následky po očkování.

 

10. Co mám dělat, když má mé dítě nežádoucí reakci na očkování?

Zapisujte si všechny změny ve zdravotním stavu, chování a projevech dítěte po očkování. Nežádoucí reakce se mohou objevit jak bezprostředně po očkování, tak až po několika dnech, někdy až týdnech. Vše hlašte ošetřujícímu dětskému lékaři a v případě závažnějších a výraznějších změn a projevů žádejte lékaře, aby je nahlásil na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pokud lékař bude reakce bagatelizovat a odmítat, nahlašte reakce sami. Vždy si ověřte, zda lékař skutečně nežádoucí účinky nahlásil. Pokud vás lékař bude tlačit do dalšího očkování přes nežádoucí reakce, zvažte změnu dětského lékaře, který bude ochoten brát v potaz zdravotní stav dítěte i vaše obavy. Vy, rodiče, jste zodpovědní za svoje děti, vy udělujete informovaný souhlas s očkováním a vy ponesete případné následky. Systém povinného očkování je vysoce nespravedlivý, zodpovědnost zůstává na rodiči, který je nucen podstupovat očkování svého dítěte a při nežádoucích reakcích je ponechán na pospas. Odškodňovací fond, který by se však týkal jen těch nejzávažnějších případů, je stále v nedohlednu. Proto je třeba, aby rodiče sledovali své děti a bránily je proti systému bezohledně uplaňovanému ve stylu “padni komu padni”.

  • V případě nežádoucích účinků odložte očkování a nechte dítě vyšetřit odborným lékařem!

Smutné příběhy dětí s poškozeným zdravím po očkování mají často podobný průběh. Díte podstoupí první očkování, má nežádoucí reakci, která však zůstane rodiči i lékařem nepovšimnuta nebo bagatelizována, po dalším očkování se reakce ještě zhorší, ale opět je souvislost s očkováním smetena ze stolu. Následující dávky pak mají už tak devastující účinky, že dítě skončí s vážně narušeným zdravotním stavem, někdy nevratným.

Velké obezřetnosti a opatrnosti pro očkování dětí s předchozí nežádoucí reakcí nebo s autoimunitním onemocněním (i v rodině!) doporučuje i velký obhájce a propagátor očkování, předseda Pediatrické společnosti prof. Janda.

  • Dobře zvažte očkování dítěte “pod diazepamovou clonou”!

Dítě, kterému je doporučený tento způsob očkování, by mělo raději dostat kontraindikaci k očkování nebo očkování minimálně co nejvíce odložit. Pokud dítě špatně reaguje na očkování nebo má nějaký zdravotní nebo neurologický problém, nemá se mu za každou cenu aplikovat. Toto je jasný důkaz, že lékaři nejsou ochotni stavět zdraví dítěte nad údajné benefity očkování a ušetřit je nežádoucích účinků, které se mohou při podání diazepamu zastřít. I proto, že je velmi dobře známý fakt, že menší nebo větší část dětí na očkování nereaguje žádaným způsobem a žádnou ochranu nevytvoří (tzv. nonrespondenti). Ochrana je pak pouhou vírou a očkování jen pouhým bezmyšlenkovitým “splněním povinnosti”.

  • Vyžádejte si kontraindikaci k dalšímu očkování.

Požádejte svého ošetřujícího lékaře nebo lékaře odborného, který dítě vyšetřil, aby dítěti napsal dočasnou kontraindikaci. V případě, že dítě hlásíte do mateřské školy, vás toto represivní opatření nebude tlačit k očkování dítěte, jehož zdravotní stav není v pořádku.

Pokud si sami nevíte rady a potřebujete poradit, obraťte se na poradnu Společnosti pacientů s následky po očkování na e-mailu poradna@poockovani.cz.

 

Závěrem

Zásadních věcí k očkování by se dalo napsat mnohem více, to by už však přesahovalo rámec tohoto článku a odkazujeme proto milého čtenáře k prostudování níže uvedených odkazů a článků na našich stánkách. Každá informace navíc, kterou máte, vám pomůže se lépe orientovat v problematice a skutečně informovaně se rozhodnout. Pokud se rozhodnete očkovat, budete mnohem lépe znát rizika, lépe je dokážete vyhodnotit a v případě nutnosti řešit. Dokážete lépe připravit dítě na očkování – velmi doporučujeme si nastudovat, jak podpořit imunitní systém dítěte podáváním vitamínů, minerálů nebo i homeopatických přípravků, aby dítě zánětlivou reakci po očkování dobře zvládlo (jde především o vitamíny C, D, A, z minerálů hořčík, zinek, selen a v neposlední řadě i omega 3 nenasycené mastné kyseliny – ideálně podávané v podobě oleje z tresčích jater, doporučována je i kurkuma). Pokud se nakonec rozhodnete, že svoje dítě očkovat nebudete, znamená to pro vás zodpovědnost, kterou je třeba převzít za zdraví svého dítěte. Tato zodpovědnost není neúnosná, pokud jste dobře informováni o rizicích očkovaných infekcí, jejich výskytu, průběhu a účinné léčbě nebo zmírňování příznaků. Velmi cenné informace k zvládání černého kašle najdete v článku Léčba a zmírňování příznaků černého kašle vitamínem C.

(Aktualizováno leden 2018)

 

Pro další informace navštivte: