Celoevropská petice za respektování práva na svobodné a informované očkování

EFVV_logo_dlouhe

Petice Evropskému parlamentu, Evropské komisi a Radě Evropské unie.

Vyhlašuje Evropské fórum pro dohled nad bezpečností očkování – EFVV (European Forum for Vaccine Vigilance), sdružení reprezentující asi 20 evropských zemí, členů i nečlenů EU (http://www.efvv.eu), Londýn, Velká Británie.

V Listině základních práv Evropské unie se jasně uvádí: „V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby„[1]. Toto základní právo však přibližně 40 % občanů EU[2] v případě lékařského úkonu očkování postrádá. Jde o porušení všeobecných lidských práv. V roce 2011 prohlásil Nejvyšší soud USA, že očkovací látky jsou „nevyhnutelně nebezpečné”[3], tudíž povinné očkování vynucované na občanech je z lékařského i morálního hlediska nepřijatelné, a to především tam, kde se neumožňují žádné výjimky z lékařských, náboženských nebo filosofických důvodů.

Vzhledem k tomu EFVV žádá:

1. Aby bylo v celé Evropě zrušeno povinné očkování.

2. Aby nikdy nedošlo k zavedení povinného očkování v těch zemích, kde je očkování v současnosti pouze doporučené.

3. Aby byla v Evropě v případě očkování uplatňována Zásada předběžné opatrnosti.

4. Aby evropští občané mohli plně využívat svobodné volby v očkování a informovaného souhlasu, tohoto základního lidského práva.

5. A aby byl zřízen evropský nezávislý systém hlášení nežádoucích účinků očkování, odkud by byly snadno veřejně dostupné údaje o počtu a závažnosti hlášených nežádoucích účinků z celé Evropy.

Petici prosím podepisujte na této adrese: Respect, promote and protect freedom of informed vaccination consent throughout Europe

Je zapotřebí dosáhnout jednoho miliónu podpisů z alespoň sedmi zemí EU, aby se mohla otázka povinného očkování projednávat v Bruselu. Bez ohledu na to, jaká je politika toho kterého státu, sjednoťme se podpisem této petice a šiřme ji napříč Evropou.

Odhaduje se, že v r. 2016 mělo možnost svobodné a informované volby očkování téměř 400 milónů Evropanů ze států EU, zatímco přibližně 258 miliónů Evropanů tuto možnost nemělo[4]. Očkování je povinné v Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Francii, Řecku, Maďarsku, Itálii, Maltě, Polsku, Portugalsku, Slovensku a Slovinsku[5], dále je povinné u dalších potencionálnich členů EU, jako jsou Albánie, Makedonie, Černá Hora, Srbsko a další. Vyzýváme proto všechny Evropany, aby zaujali jednotný postoj a vyžadovali jednotnou politiku v oblasti očkování založenou na svobodné volbě a informovaném souhlasu. Žádáme také o zřízení nezávislého a efektivního útvaru, který by transparentně dohlížel na bezpečnost očkování a jeho výsledky by byly veřejně dostupné. Jsme přesvědčeni o tom, že povinnost očkovat je třeba zrušit a naopak je třeba zřídit účinný systém Evropského hlášení nežádoucích účinků očkování (Vaccine Adverse Effect Reporting (VAER)), protože:

Jakýkoli nedobrovolný nebo vynucovaný lékařský zásah znamená porušení:

  • Všeobecné deklarace lidských práv OSN,
  • Listiny základních práv Evropské unie,
  • Úmluvy o právech dítěte OSN,
  • Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně) Rady Evropy,
  • Evropské Charty práv pacientů,
  • Mezinárodního paktu o občanských a politických právech OSN,
  • a dokonce i Norimberského kodexu (soubor principů výzkumné etiky pro lékařské pokusy na lidech ustanovený na základě výsledků Norimberských procesů po skončení 2. světové války).

Podrobněji:

V Listině základních práv Evropské unie se jasně uvádí: „Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost.„[6]. Dále se uvádí: „V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby„[7], a dále: „zákaz eugenických praktik a zákaz využívat lidské tělo a jeho části jako takové jako zdroj finančního prospěchu„[8].

V Úmluvě o lidských právech a biomedicíně se jasně uvádí: „Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.„[9]. Dále se uvádí: „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.„[10]

Evropská Charta práv pacientů jasně uvádí: „Každý má právo na přístup k veškerým informacím, které mu nebo jí mají umožnit aktivní účast při rozhodování týkajícím se jeho nebo jejího zdraví. Tyto informace musí být poskytnuty před každým výkonem a léčebným postupem včetně případů, kdy jde o vědecký výzkum (4 – Právo na informovaný souhlas)„[11]. Dále se uvádí: „Každý má právo, aby na základě odpovídající informace zvolil v rámci možností některý z léčebných postupů a jeho poskytovatele (5 – Právo svobodné volby)„[12] a dále: „Každý má právo být ochráněn před důsledky špatného fungování zdravotních služeb, lékařského selhání a omylů a právo na přístup ke zdravotním službám a léčebným postupům, které se řídí zásadami velké bezpečnosti (9 – Právo na bezpečnost)„[13].

V Úmluvě o právech dítěte OSN se jasně uvádí: „Rodiče… mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí při tom být zájem dítěte.„[14].

V Mezinárodním paktu o občanských a politických právech se jasně uvádí: „Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto právo zahrnuje v sobě… svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a vyučováním.„[15].

V Norimberském kodexu se jasně uvádí: „Základní podmínkou provedení experimentu je dobrovolný souhlas pokusné osoby.„[16]

Nežádoucí reakce na léky (Adverse Drug Reactions (ADRs)), které by měly zahrnovat i nežádoucí účinky očkování, jsou považovány za pátou nejčastější příčinu úmrtí v EU[17], ale toto množství může být ještě vyšší vzhledem k obrovské podhlášenosti, jak to v průběhu 90. let přiznal sám ředitel FDA David Kessler[18]. Dalším úskalím je neochota uznat příčinné souvislosti nežádoucích reakcí s očkováním.

Nejvyšší soud Spojených států vydal prohlášení, že vakcíny jsou „nevyhnutelně nebezpečné„[19].

Očkování je invazivním lékařským úkonem, který způsobuje tělesné poškození, a proto je k němu, podle německého trestního řádu[20], zapotřebí informovaný souhlas. Veřejně se uznává, že současné vědecké poznání o účincích očkování má obrovské mezery, poskytnout tedy před očkováním úplné a vyčerpávající informace vlastně není možné. V příbalových letácích vakcín[21] najdeme seznam možných nežádoucích účinků, v některých je uvedeno i úmrtí. Ve chvíli, kdy lékařský úkon obnáší určité riziko a kdy u něj nemůže být zaručena bezpečnost a není možné k němu předem v úplnosti podat dostatečné informace, musí být v této oblasti uplatněna Zásada předběžné opatrnosti.

Ukázalo se, že v zemích se svobodnou volbou očkování se dosahuje vysoké míry proočkovanosti, podle doporučeních WHO, aniž by zde bylo očkování povinné.[22]

V evropských zemích je právní úprava odpovědnosti za poškození očkováním různá, ale v zásadě nejsou za tato rizika plně zodpovědni ani lékařské a politické orgány, ani výrobci vakcín, a oběti nežádoucích účinků jsou ponechány bez podpory a kompenzací.

Dosud nebyl proveden žádný zásadní výzkum v oblasti porovnání zdravotního stavu očkovaných a neočkovaných dětí, ale narůstá počet studií, které ukazují, že neočkované děti mají daleko lepší zdravotní stav než jejich očkovaní vrstevníci[23]. V této oblasti je třeba provést další výzkum.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme:

1. Aby bylo v celé Evropě zrušeno povinné očkování.

2. Aby nikdy nedošlo k zavedení povinného očkování v těch zemích, kde je očkování v současnosti pouze doporučené.

3. Aby byla v Evropě v případě očkování uplatňována Zásada předběžné opatrnosti.

4. Aby evropští občané mohli plně využívat svobodné volby v očkování a informovaného souhlasu, tohoto základního lidského práva.

5. A aby byl zřízen evropský nezávislý systém hlášení nežádoucích účinků očkování, odkud by byly snadno veřejně dostupné údaje o počtu a závažnosti hlášených nežádoucích účinků z celé Evropy.

Petici prosím podepisujte na této adrese: Respect, promote and protect freedom of informed vaccination consent throughout Europe

Poznámky:

[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:cs:PDF, Článek 3,
[2] Odhad podle: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population and http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg,
[3] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), v originále “unavoidably unsafe”, http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf,
[4] Odhad podle: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population and http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg,
[5] http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg,
[6] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:cs:PDF, Článek 3,
[7] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:cs:PDF, Článek 3,
[8] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:cs:PDF, Článek 3,
[9] http://www.lkcr.cz/doc/cms_library/96-2001-umluva-o-lid-pravech-a-biomedicine-100419.pdf, Čl. 2 – Nadřazenost lidské bytosti,
[10] http://www.lkcr.cz/doc/cms_library/96-2001-umluva-o-lid-pravech-a-biomedicine-100419.pdf, Čl. 5 – Obecné pravidlo,
[11]http://www.pacienti.cz/charta_prav_pacienta_eu.pdf,
[12]http://www.pacienti.cz/charta_prav_pacienta_eu.pdf,
[13]http://www.pacienti.cz/charta_prav_pacienta_eu.pdf,
[14] http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf, Článek 18,
[15] http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinar.pakt-obc.a.polit_.prava_.pdf, Článek 18,
[16] http://www.forumek.cz/documents/texts/1_6.pdf, Bod 1
[17] Arlett, Dr. Peter, Setting the Scene: New European Union Pharmacovigilance Legislation, listopad 2012, stránka 6 – (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/WC500137839.pdf) a také http://who-umc.org/DynPage.aspx?id=105196&mn1=7347&mn2=7489&mn3=7248&newsid=11241,
[18] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16689555,
[19] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), v originále “unavoidably unsafe”, http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf,
[20]http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Koerperverletzung/Koerperverletzung-IfSG-Erdle.pdf: §§ 20-22 (§ 223 v Německém trestním zákoníku),
[21] http://www.vaccinesafety.edu/package_inserts.htm,
[22] Např. ve Skotsku je proočkovanost na 97 %: http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Child-Health/publications/index.asp,
[23] http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/, http://www.efi-online.de/wp-content/uploads/2014/10/VaccineFreeChildrenHealthier.pdf a http://www.vaccinationcouncil.org/quick-compare-2/

Upozornění: poznámky k českému překladu petice se mírně liší od původní verze, všechny citace ze smluv, chart a listin práv jsou převzaty z oficiálních českých překladů. Vysvětlení Zásady předběžné opatrnosti zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1429908576245&uri=URISERV:l32042)