Jak odložit očkování

Jak odložit očkováníBojíte se nežádoucích účinků očkování? Obáváte se, že vaše sotva narozené miminko nemusí očkování dobře zvládnout? Máte v rodině autoimunitní onemocnění nebo předchozí špatné zkušenosti s očkováním a chcete očkovat co nejbezpečněji? Máte podezření, že vaše miminko nemusí být úplně zdravé a očkování by mu mohlo ublížit? Nejjednodušší cestou je základní očkování odložit a případně nechat dítě vyšetřit u specialisty.

Přestože novela vyhlášky upravující očkování s účinností od 1. ledna 2018 snižuje hranici, do kdy je třeba provést základní povinné očkování proti šesti nákazám (proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské přenosné obrně, haemofilu influenzae b, žloutence typu B) na 13. měsíc věku dítěte, a očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím posouvá už do ukončeného 13. měsíce věku dítěte a nařizuje ji aplikovat nejpozději do 18. měsíce, v žádném případě to neznamená, že nemůžete očkování jakkoli odložit. Povinné očkování vyžaduje informovaný souhlas.

I když se autoři nového znění vyhlášky na Ministerstvu zdravotnictví, vakcinologové a lékaři vehementně snaží rodičům znemožnit očkovat své děti tak, aby bezpečnost očkování byla na prvním místě, rodiče mají právo očkování buď odložit, nebo zcela odmítnout. V současnosti stát nenese odpovědnost ani za ta nejvážnější celoživotní poškození zdraví dětí povinným očkováním a přesto si dovoluje nařizovat očkování všem bez rozdílu – nehledě na rodinnou zátěž a predispozice, které mohou významně zvyšovat riziko nežádoucích reakcí na očkování.

Odklad očkování do pozdějšího věku dítěte nijak nekoliduje s přijetím dítěte do mateřské školy. Jakmile má dítě před zahájením docházky splněna všechna vyžadovaná očkování, nezáleží na tom, v jakém věku byly dítěti jednotlivé dávky podány.

K jakým změnám došlo v nové vyhlášce a jak se mění očkovací kalendář naleznete v článku Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář.
Nepřehlédněte článek Povinné očkování nelze vynutit, o dítěti rozhodují rodiče.

 

Očkovací kalendář základního očkování podle vyhlášky

Podle vyhlášky je třeba v souladu s údaji v SPC základní očkování hexavalentními vakcínami provést takto:

  • 1. dávka: 2. – 3. měsíc věku dítěte
  • 2. dávka: 4. – 5. měsíc věku dítěte
  • 3. dávka: 11. – 13. měsíc věku dítěte

Očkování vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (vakcína MMR, Priorix) je dle vyhlášky třeba provést takto:

  • 1. dávka: 13. – 18. měsíc věku dítěte
  • 2. dávka: 5. – 6. rok věku dítěte

Celý očkovací kalendář stanovený vyhláškou naleznete v přehledné tabulce v článku Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář.

Odkazy na SPC k vakcínám proti povinně očkovaným nákazám: Infanrix hexa, Hexacima, Priorix (vakcína MMR).

 

Odklad očkování hexavakcínou

I když vyhláška velmi striktně vymezuje období, kdy je třeba očkování provést, neznamená to, že nelze očkovat později a s většími rozestupy mezi jednotlivými dávkami. Pokud chcete odložit jakékoli očkování, řiďte se údaji v SPC (souhrnná informace o přípravku, úplný příbalový leták) k dané vakcíně. Vždy je třeba se řídit těmito údaji výrobce a dodržet:

  • rozestupy mezi jednotlivými dávkami
  • mezní věk dítěte, do kdy je možno vakcínu ještě použít

Odklad v rámci termínů stanovených vyhláškou

Pokud chcete očkování odložit alespoň o několik měsíců a zároveň dodržet termíny stanovené vyhláškou, může očkovací schéma s nejzazšími termíny vypadat následujícím způsobem: 1. dávka: 5. měsíc, 2. dávka: 7. měsíc, 3. dávka: 13. měsíc. Mezi prvními dvěma dávkami musí být alespoň dvouměsíční rozestup, mezi druhou a třetí dávkou alespoň šestiměsíční rozestup (schematicky: 0-2-8). V případě, že je dítě nemocné nebo pokud není možné z jiných důvodů dodržet očkovací kalendář, další dávky se posouvají a řídí se údaji v SPC k vakcíně. Pamatujte, že zdraví dítěte má přednost před provedením očkování v termínech, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví nehledě na individuální rozdíly očkovaných dětí.

Odklad v rámci termínů stanovených výrobcem vakcíny

Na základě testů účinnosti a bezpečnosti vakcín je podle příbalových letáků možno očkovat Infanrixem hexa do 3 let věku dítěte, u Hexacimy byly testy provedeny pouze do 2 let věku dítěte. Tyto věkové hranice jsou dány věkem, do kterého výrobce provedl toto testování. Lékaři je zpravidla považují jako hranice, do kdy je možné očkování provést. Podle stanoviska České vakcinologické společnosti z 19. 7. 2017 je však možné tyto hranice překročit a vakcíny pro prvotní očkování dítěte použít i ve vyšším věku, a to až do 6 let. Na takto odložené očkování je třeba se předem domluvit s lékařem.

Uveďme si příklad. Chlapeček Honzík má staršího bratra, který špatně reagoval na základní očkování podané v nejnižším možném věku podle stanoveného očkovacího kalendáře. Na očkování reagoval neklidem, neutišitelným pláčem, narušením kojení a spánku. Do dalšího očkování se sice vždy jeho zdravotní stav upravil, ale každá další dávka vyvolávala podobné nežádoucí reakce a změny u dítěte představovaly nejen velkou zátěž pro celou rodinu, ale i obavy z dalších následků, které by se mohly projevit později. U druhého dítěte již matka nechce podstupovat negativní reakce a rozhodne se, že očkování odloží nejméně na jeden rok věku svého druhého dítěte. První dávku při schématu 2+1 tedy podá ve 12 měsících, 2 dávku ve 14. měsících (nebo s odstupem až 6 měsíců po dávce první) a 3. dávku s odstupem 6-12 měsíců po druhé dávce. Rozestupy mezi jednotlivými dávkami mohou být i delší, více se dozvíte v článku Očkovací schéma 2+1, intervaly očkování.

Odstup očkování hexavalentní vakcíny a vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

SPC k vakcíně Priorix (vakcína MMR, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím) umožňuje současné podání této vakcíny s hexavakcínou nebo jinou vakcínou proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Z hlediska bezpečnosti očkování a neznámým údajům k současnému podání je rozumnější se simultánnímu podání vyhnout. V SPC se dále uvádí, že pokud nejsou vakcíny aplikovány současně, má se zachovat minimálně 1 měsíční rozestup. Více informací k bezpečnosti simultánního podání vakcín naleznete na konci článku Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář.

Odklad očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

Pokud odkládáte základní očkování hexavakcínami, je nasnadě i odložení tohoto očkování, především aby nedošlo k současnému podání obou vakcín a aby byl rozestup mezi těmito vakcínami co nejdelší. V rámci zachování termínů stanovených vyhláškou je třeba aplikovat toto očkování nejpozději v 18. měsíci věku dítěte.

Kromě striktních termínů stanovených vyhláškou vám však nic nebrání odsunout toto očkování až ke 3. roku věku dítěte před zahájením docházky do mateřské školy. SPC vakcíny Priorix nestanovuje žádnou věkovou hranici, touto vakcínou se běžně očkují i dospělí.

Negativní reverz

Pokud odkládáte očkování, je třeba donést ošetřujícímu lékaři podepsaný tzv. negativní reverz na odklad základního očkování nebo podepsat lékaři jím předložený tiskopis (v tomto případě doporučujeme si ho dobře přečíst a přeškrtnout v předtištěném textu vše, s čím nesouhlasíte). Dětský lékař má povinnost pod vysokou pokutou naočkovat povinnými vakcínami všechny děti ve své péči, proto pokud očkování odkládáte, lékař váš reverz potřebuje, aby on sám měl „černé na bílém”, že vám očkování nabídl a vy jste ho zatím odmítli s tím, že ho odsouváte do vyššího věku dítěte, případně odmítáte zcela. Příklady negativních reverzů naleznete na stránkách Rozália např. zde a zde.

Co když se moje neočkované dítě nakazí očkováním preventabilní infekcí?

Toto je velmi závažná otázka, které by měli všichni rodiče věnovat zvýšenou pozornost. Neočkované dítě, i když je zdravé a má silnou imunitu, se touto infekcí může nakazit. Ačkoli může např. nákaza příušnic proběhnout i bezpříznakově, je třeba počítat s klasickým průběhem těchto infekcí. Je známo, že infekce černým kašlem je na vzestupu a očkování proti černému kašli nijak nebrání šíření infekce očkovanými jedinci. Je známo, že vakcína proti příušnicím selhává a navozená ochrana velmi rychle vyprchává. I nebývale vysoká ochrana navozená vakcínou proti spalničkám vyprchává a dospělí zůstávají již zcela bez ochrany. Na očkování se tak ani rodiče dětí plně očkovaných nemohou spoléhat, proto jsou informace o tom, jak zvládat tyto infekce, pro všechny velmi důležité.

V krátkosti upozorněme na velmi dobré a zkušenostmi prověřené zmírňování průběhu černého kašle vysokodávkovaným vitamínem C. Veškeré informace naleznete na našich stránkách v článku Léčba a zmírňování příznaků černého kašle vitamínem C. Přepracovaný a aktualizovaný článek naleznete na stránkách americké lékařky dr. Suzanne Humphries Sodium ascorbate/Vitamin C treatment of whooping cough. Pro zvládání příušnic nebo spalniček je rovněž žádoucí využití vyšších dávek vitamínu C, který je velmi silným antioxidantem a antivirotikem se schopností neutralizovat toxiny. Důležitá je strava bohatá na vitamíny a antioxidanty s minimálním podílem cukru a zpracovaných potravin. U spalniček je klíčové podávání vitamínu A nejlépe v přírodní a dobře vstřebatelné formě oleje z tresčích jater.

Více o tom, jak předejít komplikacím splaniček se dozvíte v článku Kdo roznáší spalničky? Očkování není tak účinné, jak si možná myslíte.

 

Jak zní paragraf k odkladu očkování ve vyhlášce a co říká důvodová zpráva

Znění paragrafu k odkladu očkování v nové vyhlášce je vymezeno velmi striktně. Ministerstvo zdravotnictví a propagátoři očkování si nijak nepřejí vycházet vstříc těm rodičům, kteří mají zvýšené požadavky na bezpečnost očkování svých dětí. Nicméně důvodová zpráva k novele vyhlášky myslí i na tyto rodiče a explicitně potvrzuje možnost očkování v pozdějším než vyhláškou vymezeném věku dítěte, a to v souladu s SPC očkovaných vakcín.

Znění paragrafu v nové vyhlášce:

§11b

Provedení pravidelného očkování v pozdějším věku dítěte

Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování v termínech podle § 3 až 5, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě dětí cizinců pobývajících na území České republiky nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno v zahraničí.

Vysvětlení v důvodové zprávě:

K bodu 14
Nově se upravuje možnost provedení pravidelného očkování dětí i v pozdějším věku, než je stanoven dosavadním znění vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. (…) Vedle toho toto ustanovení řeší i případy, kdy je na základě požadavku rodičů očkování v termínu stanoveném vyhláškou odkládáno a později na žádost rodičů provedeno. Ve všech případech, kdy bude uvedené ustanovení aplikováno, se očkování provede v souladu s SPC k použité očkovací látce.
Nepřehlédněte:
0 0 votes
Article Rating