Jak poslanci hlasovali o očkování a represích (2015-2017)

, V tomto článku naleznete souhrn, jak probíhalo projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví, který upravuje povinné očkování a represivní opatření za jeho nesplnění v ČR, a jaké pozměňovací návrhy byly předloženy. V závěru naleznete podrobný přehled, jak který poslanec o návrzích hlasoval. Budete-li chtít při své volbě svého zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR postoj politické strany k očkování zohlednit, nechť vám tyto informace společně s předvolební deklarací jednotlivých stran k některým z klíčových otázek z oblasti očkování k vaší zodpovědné volbě pomůžou.

Předvolební deklarace politických stran a hnutí ke 4 klíčovým otázkám z oblasti očkování naleznete v článku Volební průzkum: přehled postojů politických stran a hnutí k očkování a represím.

 

Otevření novely zákona o ochraně veřejného zdraví

V červenci roku 2014 předložila vláda ČR Poslanecké sněmovně novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk č. 270) a postarala se tak o více než rok trvající diskuze a nemalé vášně. Předkládající Ministerstvo zdravotnictví tvrdilo, že novelou se v podstatě úprava očkování nijak zásadně nemění, že žádné nové sankce a pokuty nezavádí a dochází pouze ke změnám u těch stávajících. Ve skutečnosti se však v navržených sankcích výrazně přitvrdilo, nový návrh rozšiřoval zákaz přijímání neočkovaných nebo částečně očkovaných dětí do kolektivních zařízení i na chůvy, mateřské kluby apod. a zároveň těmto zařízením určoval likvidační pokuty.

 

Projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví v Poslanecké sněmovně

V průběhu legislativního procesu v Poslanecké sněmovně bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů a vesměs všechny, které zaváděly individuální očkovací plány, možnost výběru očkovacích látek, odškodnění následků očkování nebo např. zrušení podmínky očkování pro přijímání dětí do mateřských škol a účast nekompletně očkovaných dětí na školách v přírodě a zotavovacích akcích, byly většinou poslanců zamítnuty. Na některé pozměňovací návrhy při hlasování ani nedošlo, a to díky „šikovnému“ poskládání těchto návrhů, které je v kompetenci zpravodaje tisku. S touto procedurou se dají dělat různá „kouzla,“ kdy některé pozměňovací návrhy se dají sloučit do bloků a v principu pak schválením jednoho návrhu se jiný stává nehlasovatelným.

Podrobný přehled, jak který poslanec o konkrétním pozměňovacím návrhu či novele hlasoval, naleznete níže v tomto článku.

Ministerstvo zdravotnictví se dokonce pokusilo během legislativního procesu prostřednictvím poslance Davida Kasala (ANO 2011) zanést do novely pozměňovací návrh, který by dle jednoho z možných výkladů provedených Parlamentním institutem umožnil očkovat děti i proti vůli jejich rodičů (podrobněji o tom informovala na svém blogu právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota Kdo stojí za návrhem očkování bez souhlasu?). Poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) podal pozměňovací návrh na zrušení tohoto kontroverzního pozměňovacího návrhu a ten byl většinou poslanců přijat. K prohlasování možnosti očkovat děti i proti vůli jejich rodičů nedošlo jenom díky všímavé veřejnosti a následné aktivitě mnoha rodičů, kteří „své“ poslance o „nenápadném“ pozměňovacím návrhu ve velkém informovali.

 

Příznivá role Senátu

Důležitou roli v celém schvalovacím procesu hrál Senát. Předmětnou novelu totiž poslancům vrátil se zásadními pozměňovacími návrhy místopředsedkyně Senátu Miluše Horské (nestr. za KDU-ČSL), které ukládaly mateřským školám povinnost pouze zjistit stav očkování dětí, aby v případě vzniku nějakého konkrétního infekčního rizika byla přijata vhodná opatření s ohledem na zdravotní stav dětí v kolektivu. Stejnou povinnost také ukládal organizátorům akcí pro děti. Poslanecká sněmovna však tyto pozměňovací návrhy odmítla, „pro“ bylo pouze 40 poslankyň a poslanců ze 181 přítomných (viz hlasování č. 4, prostřední barevně odlišený sloupec v podrobném přehledu níže).

V roce 2016 se Senát znovu pokusil o zrušení podmínky očkování na školu v přírodě a zotavovací akce, tentokráte svou vlastní novelou zákona o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk 743). Ačkoli byla novela schválena naprostou většinou členů Senátu (hlasováno v poměru 53:0, zdrželo se 5), nedala jí vláda ČR své souhlasné stanovisko (hlasováno v poměru 9:1, viz eKLEP) a procesně tak její projednávání v Poslanecké sněmovně zablokovala. Vláda ČSSD + ANO + KDU-ČSL odepřela neočkovaným 6 letým a starším dětem jet na školu v přírodě přesně v době, kdy novelou školského zákona nařídila povinnou docházku do mateřských škol i 5 letým neočkovaným dětem.

 

Pochybná role Pracovní komise pro problematiku očkování

Krátce před odmítnutím pozměňovacích návrhů Senátu a setrváním na své původní verzi novely Poslaneckou sněmovnou, zřídil v červnu 2015 ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) Pracovní komisi pro problematiku očkování, jejímž cílem měla být diskuse o problematice a podněty k případným změnám systému očkování v ČR. Dle slibu pana ministra měla být do půl roku, maximálně do roka předložena novela nová, reflektující závěry Komise.

Bohužel se Komise již velmi brzy ukázala jako zcela nefunkční a zřízená pouze účelově. Její ustanovení krátce před klíčovým hlasováním o novele posloužilo k umlčení kritické části veřejnosti a našim zákonodárcům poskytlo falešný příslib budoucích změn, ke kterým však nikdy nedošlo a zcela evidentně ani dojít nemělo. Obětí tohoto ministerského kroku se tak stali především rodiče a jejich děti marně čekající na tolik potřebné změny současného systému očkování. Všichni členové Komise, a zástupce veřejnosti z ní nevyjímaje, tak svým členstvím a především tichým setrváním v této Komisi poskytli Ministerstvu zdravotnictví dokonalé alibi pro dvouleté „nicnedělání.“ Ponaučme se z toho pro období následující.

Více ke komisi naleznete zde a zde.

 

„Přílepky“ k zákonu o specifických zdravotních službách

Není neobvyklé, že při novelách jednoho zákona dochází ke změnám některých ustanovení jiných zákonů. Na jaře 2017 tak v rámci projednávání novely zákona o specifických zdravotních službách bylo také hlasováno o třech pozměňovacích návrzích poslance Jana Farského (STAN), které by měnily zákon o ochraně veřejného zdraví (v přehledu níže hlasování č. 5 – 7). Schválen byl pouze jeden – prodlužující dobu platnosti potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci z jednoho roku na dva roky (ustanovení je účinné od 1. listopadu 2017).

Poslanec Farský se znovu marně pokusil v rámci projednávání tohoto zákona prosadit odpovědnost státu za újmu způsobenou očkováním. Ačkoli je na této potřebě již několik let všeobecná (nejen) politická shoda, opět se poslanci nechali uchlácholit falešným slibem Ministerstva zdravotnictví, že intenzivně pracuje na paragrafovém znění zákona na odškodnění následků očkování, který tuto problematiku bude řešit komplexně. Ministerstvo zdravotnictví se nezdráhalo svolat po ¾ roce Pracovní komisi pro problematiku očkování zcela otevřeně jen za tím účelem, aby jejím členům tohoto zajíce v pytli představilo a poslance vyzvalo k odmítnutí Farského pozměňovacího návrhu. Slíbilo do 3 týdnů zaslat členům Komise paragrafové znění zákona. Komise byla svolána na 15. 3. 2017 a po navrhovaném znění zákona se slehla zem.

 

Podívejme se na to „stranicky“:

  • Návrh zpřísňující novely předložilo Ministerstvo zdravotnictví spravované ČSSD.

  • Zpravodajem tisku byl poslanec David Kasal (ANO 2011).

  • Většinu pozměňovacích návrhů směřujících k větší individualizaci očkování, odpovědnosti státu za následky způsobené očkováním a zrušení podmínky očkování pro přijímání dětí do mateřských škol a účasti na školách v přírodě a zotavovacích akcích podala poslankyně Nina Nováková (TOP 09) a poslanec Jan Farský (STAN).

  • Téměř unisono PROTI těmto návrhům hlasovali poslanci za ČSSD, ANO 2011 a KSČM.

  • Naopak PRO tyto návrhy hlasovali poslanci za STAN a většina poslanců za TOP 09.

  • Různě pak hlasovali, případně se hlasování většinově zdrželi, poslanci za KDU-ČSL, ODS, ÚSVIT a také poslanci nezařazení.

  • Povinný předškolní rok i pro pětileté neočkované děti a zároveň odmítnutí novely rušící povinnost očkování pro šestileté děti na školách v přírodě je dílem sociálnědemokratických ministrů na MZ a MŠMT, posvěcené oběma koaličními partnery ANO 2011 a KDU-ČSL.

 

Přehled hlasování v Poslanecké sněmovně o novelách a pozměňovacích návrzích týkajících se očkování (2015 – 2017)

Níže vám přinášíme přehled o všech důležitých pozměňovacích návrzích, o nichž se v rámci projednávání předmětné novely zákona o ochraně veřejného zdraví a také novely zákona o specifických zdravotních službách v otázkách očkování hlasovalo. Můžete se podívat na průběh legislativního procesu, znění jednotlivých pozměňovacích návrhů i to, jak hlasoval vámi zvolený zástupce do Poslanecké sněmovny či vaše preferovaná strana.

Pozn: Pokud si kliknete na „hlasování“ u každého pozměňovacího návrhu, otevře se vám stránka na webu Poslanecké sněmovny s jmenným přehledem hlasování pro daný pozměňovací návrh. Nelze z toho však jednoduše poznat, o jaký pozměňovací návrh se jedná. Je nutné si kliknout na číslo hlasování, čímž se dostanete na stenozáznam hlasování. Tam je vždy zmíněno označení pozměňovacího návrhu (B.A, B.B atd.), které bylo určeno v usnesení garančního výboru. V případě hlasování o vrácené novele ze Senátu a pozměňovacích návrzích k zákonu o specifických zdravotních službách (v přehledu hlasování č.. 4 – 7), je ve stenozáznamu kromě čísla pozměňovacího návrhu také uvedeno, čeho se daný pozměňovací návrh týká. Hlasování o pozměňovacích návrzích zákona o ochraně veřejného zdraví (v přehledu č. 1 – 3) bylo díky slučování jednotlivých pozměňovacích návrhů do bloků místy velmi zmatené a připomenutí, čeho se daný pozměňovací návrh týká, většinou před samotným hlasováním nezaznělo.

V následujícím výčtu najdete všechna předmětná hlasování:

Pozměňovací návrhy (PN) poslankyně Novákové (TOP 09) a poslance Farského (STAN) k zákonu o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk 270, přehled pozměňovacích návrhů), 20. května 2015

1 odškodnění následků očkování – za újmu nikoli zanedbatelnou, která by byla způsobena v souvislosti s očkováním, nese odpovědnost stát; zavedení individuálního očkovacího plánu, možnost výběru očkovacích látek (PN č. 2256 – 07717-10109.doc; označeno B.A; hlasování)

2možnost výběru očkovacích látek (PN č. 2256 – 07717-10110.doc; označeno B.B; hlasování)

3zrušení podmínky očkování do mateřských škol, na školy v přírodě a zotavovací akce (PN č. 2256 – 07717-10111.doc; označeno B.C.1; hlasování)

Pozn.: o několika dalších PN bohužel nebylo díky “šikovné” proceduře hlasováno vůbec

 

Vrácená novela zákona o ochraně veřejného zdraví ze Senátu (sněmovní tisk 270); 16. září 2015

4povinnost mateřských škol a organizátorů akcí pro děti pouze zjistit stav očkování dětí, nikoli ho pro účast vyžadovat (znění návrhu Senátu, hlasování)

 

Pozměňovací návrhy poslance Farského (STAN) k zákonu o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk 874, přehled pozměňovacích návrhů), 26. dubna 2017

5odškodnění následků očkování – za újmu nikoli zanedbatelnou, která by byla způsobena v souvislosti s očkováním, nese odpovědnost stát (PN č. 5858; označeno B1; hlasování)

6zrušení „Prohlášení o bezinfekčnosti“ a možnost vystavit „Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte“ pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci samotnými rodiči (PN č. 5859; označeno B2; hlasování)

7prodloužení platnosti potvrzení o zdravotní způsobilosti na 2 roky (PN č. 5860; označeno B3; hlasování) – SCHVÁLENO

V následujících tabulkách naleznete hlasování poslanců jednotlivých stran ke všem těmto pozměňovacím návrhům a výše uvedené vrácené novele ze Senátu (sloupec č. 4). Vysvětlivky k hlasování jsou uvedeny na konci tabulky.

Přehled hlasování poslanců k pozměňovacím návrhům a novele v souvislosti s očkováním a represemi 2015-2017

Přehled hlasování poslanců k pozměňovacím návrhům a novele v souvislosti s očkováním a represemi 2015-2017

Přehled hlasování poslanců k pozměňovacím návrhům a novele v souvislosti s očkováním a represemi 2015-2017

Přehled hlasování poslanců k pozměňovacím návrhům a novele v souvislosti s očkováním a represemi 2015-2017

Přehled hlasování poslanců k pozměňovacím návrhům a novele v souvislosti s očkováním a represemi 2015-2017

Přehled hlasování poslanců k pozměňovacím návrhům a novele v souvislosti s očkováním a represemi 2015-2017

 

Související:

0 0 votes
Article Rating