Ministerstvo zdravotnictví přiznává: pro další represe v očkování nemáme žádné podklady

Pro další represe v očkování nemá Ministerstvo zdravotnictví žádné podklady
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zdroj: Denik.cz

 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) v novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, navrhuje několik změn, v nichž se opět snaží přitvrdit v represích vůči nekompletně očkovaným dětem a jejich rodinám. Zajímalo nás, jaké konkrétní podklady pro změnu v zákoně ministerstvo má, protože z důvodové zprávy toho opravdu mnoho vyčíst nelze. Závěr: Ministerstvo zdravotnictví nemá v rukách vůbec nic.

 

 

Navrhované změny zákona

MZ navrhuje výrazné omezení přijímání nekompletně očkovaných dětí i do soukromých zařízení (rozuměj – placených samotnými rodiči), bere odborným lékařům možnost vystavit dítěti potvrzení o zdravotní způsobilosti a jasně definuje možnost opakovaného udělování pokut za nevyloučení nekompletně očkovaného dítěte ze školky.

Zaslali jsme ministerstvu dvě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se odůvodnění navrhovaných změn v oblasti očkování. Odpovědi nás nikterak nepřekvapily. Když jsme již dříve pátrali po tom, kdy a proč byla zavedena podmínka očkování do mateřských škol a o něco později na školy v přírodě a zotavovací akce, zjistili jsme totéž: nejsou předkládány žádné analýzy, důkazy o problémech, které by přinášel současný stav a také to, že MZ neumí znění zákona vůbec obhájit. Ani tehdy, ani tentokrát.

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti by již nesměli vystavovat odborní lékaři

Návrh novely výslovně určuje, že jediným lékařem, který může dítěti vystavit doklad, že je očkováno, je k nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, je dětský praktický lékař. Tímto dokladem je podmíněno přijetí dítěte do školky nebo možnost jet se svými spolužáky na školu v přírodě, tábor či sportovní soustředění.

Zatímco v současné době není v zákoně explicitně stanoveno, který lékař ono potvrzení může vystavit, připravovaný zákon má přinést výrazné omezení a určuje k tomu pouze a jedině pediatry. Podle navrhované novely z dílny Ministerstva zdravotnictví by takové potvrzení již nemohl vystavit např. neurolog, imunolog, ani žádný jiný odborný lékař. Ten sice může doporučit odklad očkování nebo ho nedoporučit vůbec, ale vystavit doklad do školky už smět nebude.

Proč? Ministerstvo zdravotnictví je totiž přesvědčeno, že odborní lékaři LŽOU a vystavují tyto doklady na základě neobjektivních skutečností. Odvolává se přitom na proběhlé kontroly krajských hygienických stanic. V důvodové zprávě k novele ani v jiných dostupných materiálech jsme však nenalezli žádné analýzy či podklady pro tyto navrhované změny. Z žádných oficiálních dokumentů není jasné, proč má k této změně dojít.

 

Naše dotazy na Ministerstvo zdravotnictví

Dotázali jsme se proto MZ, aby nám objasnilo, na základě čeho navrhují změnu v zákoně. Položili jsme tyto otázky:

 1. Za jaké sledované období byly učiněny závěry vedoucí k navrhované změně zákona?
 2. Které konkrétní orgány kontrolu prováděly vč. uvedení kraje?
 3. Kolik kontrol a v jakých typech zařízení bylo za sledované období vykonáno?
 4. U kolika dětí byly dokumenty (doklad o očkování nebo doklad o tom, že je dítě imunní nebo se nemůže očkování podrobit) zkontrolovány?
 5. U kolika z těchto dětí bylo shledáno pochybení?
 6. Kolik případů pochybení se týkalo vydání potvrzení na základě “neobjektivních skutečností lékaři jiných oborů” než jsou pediatři?
 7. Lékaři jakých oborů vydali potvrzení na základě “neobjektivních skutečností”?
 8. Jakým způsobem, na základě jaké metodiky bylo posouzeno, že se jednalo o “neobjektivní skutečnosti”?
 9. O jaké “neobjektivní skutečnosti” se jednalo?

Z ministerstva se nám dostalo následující odpovědi:

Ministerstvo nedisponuje žádnou systematickou analýzou provedenou ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví, komplexním průzkumem, či výsledky “kontroly”, jak se patrně žadatelka domnívá, a tudíž nedisponuje ani daty, jejichž poskytnutí je žadatelkou požadováno (to jest parametry resp. výsledky takové analýzy.)” (zvýrazněno redakcí)

 

Do dětského koutku v obchoďáku jen s očkovacím průkazem. Ano nebo ne?

Ministerstvo navrhuje rozšířit povinnost přijímat jen řádně očkované děti i na (citace) subjekty, které vykonávají činnost, v jejíž náplni je péče o dítě starší 3 let s omezením do doby zahájení povinné školní docházky. Nijak ale nespecifikuje, konkrétně jakých zařízení se má povinnost týkat. Má se podmínka očkování rozšířit na jakákoli soukromá zařízení, která pracují s dětmi?

Ministerstvu jsme proto zaslali další dotaz. Položili jsme tyto otázky:

 1. Na přesně které subjekty se má navrhovaná změna vztahovat a rovněž na přesně který druh živnosti?
 2. Dojde navrhovanou změnou k zákazu vstupu nekompletně očkovaným dětem explicitně do těchto zařízení?
 • do dětských koutků při nákupních či zábavných centrech
 • do mateřských či rodinných center
 • na různé zájmové kroužky organizované jak v rámci škol, tak mimo ně
 • do soukromých mateřských škol, které nejsou zapsané ve školském rejstříku

Z ministerstva se nám dostalo následující odpovědi:

“… předmětná žádost je v celém svém rozsahu výlučným dotazem na sdělení jeho /Ministerstva zdravotnictví/ právního názoru, právního stanoviska, resp. žádostí o zpracování výkladu novely … Ministerstvo by však takový výklad muselo teprve provést, a odborný právní názor na předmětnou problematiku teprve zaujmout. Taková aktivita povinných subjektů však není účelem zákona č. 106/1999 Sb. a k podobnému postupu ministerstvo v režimu tohoto právního předpisu povinno ani v nejmenším není.” (zvýrazněno redakcí)

Jinými slovy: ministerstvo navrhuje změnu v zákoně, ale koho se bude týkat, jednoduše neví!

 

Na nedostatečnou odůvodněnost a nejednoznačnost upozornily i další subjekty

Nebyli jsme sami, kdo poukázal na nedostatečnou odůvodněnost toho, proč vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti má být jen na bedrech pediatrů. Také Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se podivily nad tímtéž, kdy ve svých připomínkách přímo uvedly:

„Záměr předkladatele je i u tohoto opatření velmi nejasný. Důvodová zpráva pouze uvádí, že „z výkonu SZD OOVZ vyplývá, že je nutné [opatření provést] s ohledem na předkládání neobjektivních skutečností lékaři jiných oborů.“ Tato skutečnost není podložena žádnými údaji a aktuální zprávy OOVZ nejsou na webu předkladatele dostupné. Předkladatel přitom jinými slovy říká, že lékaři jiných oborů lžou, což je tvrzení poměrně závažné. Aby samo mohlo být považováno za objektivní a mohlo tak být podkladem tak důležitého materiálu, jako je návrh zákona, bylo by záhodno, aby bylo podloženo faktickými údaji.“ (zvýrazněno redakcí)

Připomínky vřele doporučujeme k přečtení celé zde (ke stažení): Unie zaměstnavatelských svazů ČR - připomínky k novele zákona o ochraně veřejného zdraví (staženo 246× )

Na výkladovou nejasnost upozornilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kdy ve svých připomínkách novele vytýká nejednoznačné určení subjektů, na které se má zákaz přijímat nekompletně očkované děti vztahovat, zda se má např. vztahovat i na subjekty zájmového vzdělávání. Klade otázku, zda by návrhem nedošlo k tomu, že děti nemusí být očkované, aby mohly v rámci povinného předškolního vzdělávání navštěvovat mateřskou školu, ale např. pro zájmové vzdělávání (kroužky) by očkovány stejné děti být musely.

MŠMT rovněž zmiňuje, že z navrženého textu novely není zřejmé, zda se zákaz přijímat nekompletně očkované děti až do zahájení povinné školní docházky vztahuje na okamžik, kdy dítě skutečně nastoupí k plnění povinné školní docházky (přičemž toto může být v případě odkladu o 1 – 2 roky později), nebo zda je míněn běžný okamžik nástupu k plnění povinné školní docházky tak, jak je definován v § 36 odst. 3 větě první školského zákona.

 

Závěrem

Tímto příkladným exkurzem do naší korespondence s Ministerstvem zdravotnictví chceme veřejnosti a také zákonodárcům prakticky ukázat, na základě jakých podkladů, analýz a odůvodnění jsou navrhovány změny v očkování, které výrazným způsobem omezují nekompletně očkované děti a jejich rodiny. Je to problém dlouhodobý, jak vyplývá i z našeho článku o zavádění represí vůči nekompletně očkovaným dětem na počátku milénia, který nepadá na hlavu jen současnému vedení ministerstva, ale i těm předchozím.

 

Necháme si to líbit? Přidejte se k nám a zastavme spolu represe v očkování!

Záleží na každém z vás, zda ministerstvu dovolíme prosadit další represivní změny v očkování, aniž by pro ně byl důvod, předcházela jim analýza jejich nezbytnosti pro ochranu veřejného zdraví a bylo jasně definováno, jaké dopady změna přinese.

Sledujte spolu s námi projednávání novely zákona a dejte našim zákonodárcům vědět, co si o tom myslíte!

 

0 0 votes
Article Rating