Návrh na opatření pro posílení důvěry v systém očkování v ČR

 

Návrh na opatření pro posílení důvěry v systém očkování v ČR - školy v přírodě a zotavovací akce i pro nekompletně očkované děti

 

Tisková zpráva ze dne 10. dubna 2019

 

V posledních letech se setkáváme u veřejnosti se stále větší nedůvěrou v systém očkování. Na vině je bezpochyby i absurdní legislativa upravující represe vůči nekompletně očkovaným dětem, nad kterou se pozastaví i zarytý zastánce očkování. Navrhujeme proto politicky schůdné jednoduché opatření, jak absurditu v zákoně odstranit a důvěru v systém očkování posílit. Ministerstvo zdravotnictví by podle vyjádření jeho představitelů nemělo být proti.

ProVolbu podává návrh Ministerstvu zdravotnictví, jehož obsahem je zrušení podmínky plného očkování jednak pro účast dětí na školách v přírodě a zotavovacích akcích, a jednak pro přijímání dětí do soukromých předškolních zařízení, a to ve 3 možných variantách řešení. Účelem podaného návrhu je odstranění nelogičnosti v zákoně o ochraně veřejného zdraví.

„Mnoho lidí, politiky nevyjímaje, se nestaví proti očkování jako takovému, ale nelíbí se jim systém očkování a zejména způsob jeho vynucování tak, jak je v České republice již několik let nastaven,“ říká Monika Málková z Iniciativy ProVolbu – Iniciativa za svobodné rozhodování o zdraví.

 

Škola v přírodě a zotavovací akce

Za nejmarkantnější opatření v českém systému očkování, které je veřejností vnímáno jako čistě represivní, je podmínka kompletního očkování na školy v přírodě a zotavovací akce. Dle platné legislativy totiž školáci, kteří nemají do puntíku splněný očkovací kalendář, nemůžou jet se svými spolužáky, se kterými celý rok chodí do stejné třídy, na týden na školu v přírodě nebo v létě na tábor či sportovní soustředění. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví totiž jako jednu z podmínek účasti dětí na školách v přírodě a zotavovacích akcí stanovuje také zcela kompletní očkování. Nastavuje však nesmyslné parametry pro to, které děti jet mohou a které ne. Na školu v přírodě je vyžadováno plné očkování vždy, ale např. v případě sportovního soustředění, lyžařského výcviku, tábora a dalších, je podstatné, kolik dětí pojede a na jak dlouho, tedy zda se jedná o zotavovací akci či nikoli. Zákon zotavovací akci definuje jako „organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti,“ přičemž pro naplnění definice zotavovací akce musí být splněny všechny podmínky současně.

 

Návrh na opatření pro posílení důvěry v systém očkování v ČR - školy v přírodě a zotavovací akce i pro nekompletně očkované děti

 

„Pokud pojede třída 29 mladých fotbalistů na školu v přírodě, musí být všichni očkovaní. Pokud však pojedou na týden na sportovní soustředění, je jedno, zda děti očkované jsou nebo nejsou, protože to není škola v přírodě, ani se nejedná o zotavovací akci. Pokud pojede jen o jedno jediné dítě více, všechny děti musí být kompletně očkované. Stejně tak pokud si vyrazí na 5 dní, nikoho stav jejich očkování nezajímá. Pokud to však bude na 6 a více dnů a pojede jich zároveň 30 či více, už se status očkování hlídá. Zákon tak nakládá na bedra ředitelů škol a organizátorů různých pobytových akcí pro děti povinnost hlídat stav očkování dětí a organizátoři musí řešit, jak přesně akci nazvou, jak dlouhá bude a přesně kolik dětí na ni pojede, tedy zda mají povinnost doklad o očkování po dětech vyžadovat či nikoli. A těžko lze také pochopit, jaký je z hlediska ochrany veřejného zdraví rozdíl mezi školou v přírodě a lyžákem, že na jedno jet nemohou a na druhé ano,“ říká Málková.

Podmínka plného očkování na školy v přírodě a zotavovací akce byla do českého právního řádu zavedena v roce 2003 bez jakéhokoli odůvodnění pro její nezbytnost a nikdy nebyla také provedena následná analýza, jak se vyloučení nekompletně očkovaných dětí z těchto akcí projevilo na lepší ochraně veřejného zdraví či vyšší proočkovanosti dětské populace nebo dokonce na posílení důvěry v očkování.

Navrhujeme proto podmínku očkování na školy v přírodě a zotavovací akce zrušit. Školy a organizátoři akcí by měli vědět, jakým očkováním se dítě podrobilo, aby v případě potřeby bylo možné přijmout adekvátní opatření, ale plné očkování by nemělo být podmínkou pro účast. Ztotožňujeme se s novelou horní komory Parlamentu ČR z roku 2016 (viz příloha č. 1), kdy Senát svojí výraznou většinou (53 bylo pro, nikdo proti, 5 se zdrželo) schválil zrušení této podmínky. Vzhledem k politické situaci a následným volbám do Poslanecké sněmovny, však nebyl tento senátní návrh již dolní komorou projednán.

Žádáme Ministerstvo zdravotnictví, aby v souladu s vyjádřením ministra Adama Vojtěcha a náměstka Romana Prymuly na veřejném slyšení v Senátu dne 27. března 2019 (viz zdroj č. 1) zapracovalo do právě připravované novely zákona o ochraně veřejného zdraví také zrušení podmínky očkování na školy v přírodě a zotavovací akce. „Na základě našich dlouhodobých jednání s politiky a také našeho předvolebního průzkumu (viz zdroj č. 2) na toto téma jsme přesvědčeni, že tato právní úprava bude mít podporu napříč politickým spektrem a bude rovněž vnímána pozitivně jak v očích ředitelů škol a organizátorů akcí pro děti, tak v očích veřejnosti,“ dodává Málková.

 

Soukromá předškolní zařízení

Stejně tak absurdní, jako je podmínka plného očkování na školy v přírodě a zotavovací akce, je absurdní stejná podmínka pro přijetí dětí do mateřských škol, kdy do 4 let nekompletně očkované dítě do školky nesmí, ale v 5 letech do ní musí povinně. Respektujeme tuto podmínku pro přijímání do státních mateřských škol, ale odmítáme, aby stát zasahoval do vztahu soukromé zařízení – rodič. Mělo by zůstat na rozhodnutí soukromých zařízení, jaká kritéria pro přijetí si nastaví. Navrhujeme proto zrušení podmínky plného očkování pro přijímání dětí do soukromých předškolních zařízení. Předkládáme konkrétní návrh změny ve 3 variantních řešeních (viz příloha č. 2) – vztahující se na:

  1.  dětské skupiny a soukromé mateřské školy nebo
  2.  soukromé mateřské školy nebo
  3.  dětské skupiny, soukromé a lesní mateřské školy.

Věříme, že i tato navrhovaná změna zohledňující svobodné podnikání nalezne dostatečnou politickou podporu a především, že nebude mít negativní vliv na míru proočkovanosti dětské populace.

„Našimi konkrétními a racionálními návrhy chceme přispět do otevřené diskuze, která by neměla být vedena ve smyslu, zda očkovat či neočkovat, ale co lze udělat pro posílení důvěry v systém očkování. Odstranění bezdůvodných represí a nesmyslných ustanovení v zákoně je prvním krokem a právě otevřený zákon o ochraně veřejného zdraví nabízí vhodnou příležitost,“ uzavírá Málková.

 

Represe vůči nekompletně očkovaným dětem v sousedních státech

Žádný z našich sousedních států plošně nezakazuje nekompletně očkovaným dětem vstup do předškolních zařízení a školákům jet se svými spolužáky na školu v přírodě, tábor či soustředění. I když je pochopitelné, že Ministerstvo zdravotnictví chce bojovat proti šíření infekčních onemocnění preventabilních očkováním a podpořit co nejvyšší proočkovanost, způsob vynucování očkování neodůvodněnými a absurdními sankcemi těžko tento účel splní. Náměstek Prymula označil dokonce sankce za „rudý hadr na býka“ a zmínil, že v důsledku českého represivního systému máme nižší proočkovanost, než je tomu v zemích s dobrovolným systémem očkování (viz zdroj č. 3).

 

Monika Málková
Alice Pelikánová

Iniciativa Pro volbu

 

Přílohy a zdroje

Příloha č. 1 (staženo 134× )  – schválená senátní novela zákona o ochraně veřejného zdraví rušící podmínku očkování pro účast dětí na školách v přírodě a zotavovacích akcích

Příloha č. 2 (staženo 144× )  – koncept novely zákona o ochraně veřejného zdraví – zrušení podmínky očkování pro přijetí do soukromých předškolních zařízení

Zdroj č. 1ProVolbu.cz: V Senátu jsme otevřeli téma zrušení povinnosti očkování na školy v přírodě a tábory

Zdroj č. 2Volební průzkum: přehled postojů politických stran a hnutí k očkování a represím

Zdroj č. 3R. Prymula by uvítal dobrovolný systém očkování

 

Pro další informace se obracejte na info@provolbu.cz

 

Tisková zpráva ke stažení v pdf: Tisková zpráva: Návrh na opatření pro posílení důvěry v systém očkování v ČR (staženo 129× )

 

Na přípravě návrhu zrušení podmínky očkování pro přijetí do soukromých předškolních zařízení s námi spolupracoval advokát Ondřej Strava.

0 0 votes
Article Rating