Novela zákona o ochraně veřejného zdraví: do dětského koutku v obchoďáku jen s očkovacím průkazem?

Represe vůči nekompletně očkovaným dětem

 

S otevřením novely zákona o ochraně veřejného zdraví se v médiích vyrojily alarmující zprávy, že nekompletně očkované děti se už nebudou smět přijímat do dětských skupin a dalších soukromých zařízení. Dalším a neméně závažným důsledkům připravované novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, však média pozornost nevěnují. Co tedy rodinám s nekompletně očkovanými dětmi nyní vlastně hrozí?

Aktualizace 11/2019: Konečný návrh novely předložený Poslanecké sněmovně nakonec neobsahoval návrh na projednání a schválení novely již v prvním čtení. Novela tak bude standardně projednána ve výborech a bude možné předkládat pozměňovací návrhy.

Vše na jednom místě o projednávané novele (návrhy, změny, legislativní stav) najdete u nás na webu
AKTUÁLNĚ: Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

 

Do dětských skupin nesmí neočkované děti už od roku 2014

Nejprve uveďme na pravou míru falešnou zprávu, že nekompletně očkované děti nebudou smět do dětských skupin. Médiím zjevně unikl fakt, že tento zákaz již dávno platí. Povinnost přijmout pouze řádně očkované dítě (nebo dítě, které má trvalou kontraindikaci či doklad, že je proti nákaze imunní) byla rozšířena i na dětské skupiny v září roku 2014.

 

Do dětského koutku s očkovacím průkazem?

Nekompletně očkované děti být přijaty už teď do většiny školek nemohou. Nesmějí do státních mateřských škol (vyjma povinného posledního předškolního ročníku), do dětských skupin a do soukromých mateřských škol, které jsou zapsány v Rejstříku školských zařízení. Nesmějí do takových soukromých školek, které pobírají dotace a nesmějí do jeslí a školek, které pečují o děti do věku 3 let. Jde tedy o naprostou většinu školek v ČR, kam mají nekompletně očkované děti vstup zakázán.

Dosud ale nekompletně očkované děti mohly být volně přijímány do soukromých školek, mateřských center a jiných zařízení, která výše uvedené podmínky nesplňují. Hodlá Ministerstvo zdravotnictví podchytit i těch poslední pár školek a zařízení, kam ještě tyto děti mohou, aby svá represivní opatření na vynucování povinného očkování ještě více utužilo? Má se podmínka očkování rozšířit na jakákoli soukromá zařízení, která pracují s dětmi?

Ministerstvo zdravotnictví totiž nijak nespecifikuje, konkrétně jakých zařízení se má povinnost týkat. V důvodové zprávě uvádí:

V § 50 se navrhuje rozšířit povinnost i na subjekty, které vykonávají činnost, v jejíž náplni je péče o dítě starší 3 let s omezením do doby zahájení povinné školní docházky. Důvodem je srovnání povinností pro všechny poskytovatele této služby, tzn. mateřské školy, dětské skupiny, živnosti.“

Konkrétně které živnosti má tedy Ministerstvo zdravotnictví na mysli? Může novela postihnout mateřská centra i dětské koutky v obchodních či zábavních centrech, realizátory zájmových kroužků a příměstských táborů?

 

Odborní lékaři nejsou schopni posoudit kontraindikaci k očkování

To ale ještě není všechno. Další navrhovaná úprava zákona se týká určení, který lékař může vystavit doklad, že je dítě očkováno, je k nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. K tomu Ministerstvo zdravotnictví v novele určuje pouze a jedině dětské praktické lékaře.

Důvodem je dle Ministerstva zdravotnictví skutečnost, že z výkonu státního zdravotního dozoru orgánů ochrany veřejného zdraví (rozuměj kontroly krajských hygienických stanic) vyplynulo, že „lékaři jiných oborů předkládali NEOBJEKTIVNÍ skutečnosti“Opravdu nejsou odborní lékaři schopni posoudit, zda dítě může či nemůže být očkováno?

Ministerstvo zdravotnictví opět neuvádí, za jaké sledované období své závěry o neobjektivitě odborných lékařů učinilo, kolik kontrol a v jakých typech zařízení za sledované období vykonalo, u kolika dětí byly zkontrolovány dokumenty o očkování nebo doklady o tom, že je dítě imunní nebo se nemůže očkování podrobit, u kolika z těchto dětí shledalo pochybení ve smyslu „neobjektivních skutečností“, jakým způsobem, na základě jaké metodiky vůbec posoudilo, že se jednalo o “neobjektivní skutečnosti”, o jaké “neobjektivní skutečnosti” se jednalo atd. atd. atd…

 

Znění dotčeného paragrafu zákona s vyznačením změn (přeškrtnutím a tučně vyznačeny změny):

§ 50

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku ve věku do zahájení povinné školní docházky, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte.

Celé znění naleznete na webu Úřadu vlády v souboru s názvem Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.

 

Pokoutná snaha Ministerstva zdravotnictví  – rychle a potichu schválit

A co je na celé věci naprosto skandální? Nejenže se Ministerstvo zdravotnictví opět snaží docílit dalšího znepříjemnění života rodičům, kteří mají mnohdy s očkováním svých dětí neblahé zkušenosti. Chce navíc novelu schválit co nejrychleji a v tichosti.

Proč rychle? Ministerstvo zdravotnictví totiž navrhuje schválit novelu zákona již v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Tento postup by znamenal, že návrh novely zákona by nebyl projednán ve výborech Poslanecké sněmovny, nebylo by možné předkládat žádné pozměňovací návrhy, víceméně by byl schválen bez širší diskuze. Návrh na tento legislativní postup odůvodňuje Ministerstvo zdravotnictví tím, že se jedná o nutnou úpravu zákona zejména z důvodu zapracování evropské legislativy ohledně provádění úředních kontrol. Česká republika musí přijmout tento evropský předpis do 14. prosince 2019. Nechají se zákonodárci vmanipulovat Ministerstvem zdravotnictví do rychlého schválení takto represivního zákona vůči nekompletně očkovaným dětem z důvodu implementace evropského předpisu známého již 2 roky?

Proč potichu? V žádných úvodech dokumentů ani jejich souhrnech se o navrhovaných změnách nehovoří. Jako by vůbec nebyly. Přesto změna paragrafového znění zákona navržena je a je jen velmi chabě odůvodněna. Ostatně pokoutná snaha protlačit omezení práv nekompletně očkovaných dětí ze strany Ministerstva zdravotnictví tu není poprvé. Stejným způsobem byl v roce 2015 učiněn pokus uzákonit možnost naočkovat dítě bez souhlasu rodičů či zakázat chůvám hlídání nekompletně očkovaných dětí. Naštěstí se to nepodařilo. Můžeme jít však do historie trochu dál a tam již úspěšné pokusy najdeme. Dodnes platná podmínka očkování na školy v přírodě a zotavovací akce byla zavedena přesně tímto způsobem: bez jakéhokoli odůvodnění v roce 2003.

 

Zastavme represe v očkování

Nelíbí se vám, jak chce Ministerstvo zdravotnictví za zavřenými dveřmi rozhodovat o osudech mnoha dětí a celých rodin? Nesouhlasíte s politickými represemi na vynucení povinného očkování? Pak je třeba se ozvat. Pojďte do toho s námi.

 

Co je naším cílem:

  1. Zabránit schválení novely zákona v prvním čtení
  2. Zabránit rozšíření povinnosti přijmout pouze řádně očkované dítě i na zbylá soukromá zařízení, která nepobírají od státu žádné finance
  3. Zrušit absurdní podmínku očkování na školy v přírodě a zotavovací akce

 

Proč?

Považujeme za nepřijatelné, aby stát zasahoval tímto způsobem do vztahů mezi rodiči a soukromými zařízeními, které nepobírají od státu na svůj provoz ani korunu a jsou většinou financovány právě samotnými rodiči.

Zároveň považujeme za nepřijatelné, aby nekompletně očkovaní školáci nesměli jezdit na tábory, sportovní soustředění, školy v přírodě, lyžařské výcviky a další zotavovací akce, když spolu tytéž děti sedí celé vyučování v jedné třídě. Je to absurdní zejména z toho důvodu, že pětiletým dětem je nařízen povinný poslední předškolní ročník v mateřských školách a očkování v přijímání předškoláků nehraje vůbec žádnou roli. Ve školkách jsou nyní již druhým rokem i pětileté nekompletně očkované děti a nikomu to najednou nevadí. Nekompletně očkovaný školák na škole v přírodě nebo na táboře už ale zase vadí.

Nejsme v tom sami. V minulém volebním období se podmínku očkování na školy v přírodě a zotavovací akce pokusil zrušit už Senát PČR.

 

Vybojujeme to zase?

Jak už jsme uvedli, v roce 2015 učinilo Ministerstvo zdravotnictví pokus uzákonit možnost naočkovat dítě bez souhlasu rodičů či zakázat hlídání nekompletně očkovaných dětí chůvami. To se zejména díky aktivním rodičům ministerstvu nepodařilo. V roce 2003 byla bez jakéhokoli odůvodnění zavedena dodnes platná podmínka očkování na školy v přírodě a zotavovací akce.

Co říkáte titulku: „Bez očkování proti pneumokokům, meningokokům a chřipce nepřijmou Vaše dítě na žádnou střední či vysokou školu“? Přijde Vám absurdní? Považujete ho za sci-fi? To vše se ale klidně může stát. Některé americké střední a vysoké školy podmínku očkování pro přijetí už dávno mají. Nyní chce české Ministerstvo zdravotnictví zakázat nekompletně očkovaným dětem do 5 – 6 let vstup do prakticky všech zařízení předškolní péče. Co přijde pak? Zákaz pro všechna zařízení, kde není docházka povinná, i pro starší děti? O tom, co se bude povinně očkovat, rozhoduje formou vyhlášky pouze úzká skupina lidí. A do povinného očkovacího kalendáře tak mohou přidat cokoli.

 

Jak zabránit schválení novely?

Pokud proti návrhu na schválení novely už v prvním čtení vznesou námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo aspoň 50 poslanců, návrh nelze tímto způsobem projednat. Novela se pak projedná ve standardním legislativním procesu, kdy dojde k projednání ve výborech, je možné podávat pozměňovací návrhy atd.

Návrh novely je nyní v připomínkovém řízení až do 5. února. Kdy bude předložen poslancům zatím není známo.

 

Co pro to může každý z nás udělat?

  1. Řekněte o navrhované změně všem, dokud je čas. Napište svému poslanci nebo senátorovi. E-mailové adresy na poslance najdete v aplikaci Napište jim, adresy a další kontakty najdete na stránkách PSP ČR. Svým voleným zástupcům pište dopisy, e-maily nebo za nimi zajděte osobně! Řekněte jim o svých zkušenostech s očkováním, proč dáváte své dítě do soukromých zařízení a co by pro vás znamenalo, kdyby byla novela v navrhovaném znění schválena
  2. Napište předkladatelům novely, co si o navrhovaných změnách myslíte, tedy náměstkovi pro zdravotní péči R. Prymulovi: roman.prymula@mzcr.cz a ministrovi A. Vojtěchovi: adam.vojtech@mzcr.cz
  3. Řekněte to všem, koho se novela může týkat, a požádejte je o zaslání svých stanovisek. Informujte provozovatele soukromých zařízení i ostatní rodiče
  4. Lajkujte a sdílejte událost na Facebooku, ať se dostane k co největšímu počtu lidí
  5. Budeme rádi, když do kopie vašich emailů přidáte i naši e-mailovou adresu provolbu@provolbu.cz

 

Aktuality sledujte v události na Facebooku: Zastavme represe v očkování

 

0 0 votes
Article Rating