Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

AKTUALIZACE: novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., byla schválena a nabyla účinnosti 1. 5. 2020. Pro školy v přírodě nyní platí, že se nevyžaduje po rodičích potvrzení o provedeném řádném očkování v případě trvání školy v přírodě maximálně 5 dnů. Aktuální znění zákona.

Zastavme represe v očkování - novela zákona o ochraně veřejného zdraví - represivní opatření

V roce 2019 se po 4 letech opět otevírá novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a Ministerstvo zdravotnictví se opět snaží přitvrdit v represích vůči nekompletně očkovaným dětem a jejich rodinám. Navrhuje výrazné omezení přijímání nekompletně očkovaných dětí i do soukromých zařízení (rozuměj – placených samotnými rodiči), bere odborným lékařům možnost vystavit dítěti potvrzení o zdravotní způsobilosti a jasně definuje možnost opakovaného udělování pokut za nevyloučení nekompletně očkovaného dítěte ze školky.

Náznakem kroku pozitivním směrem je návrh ministerstva umožnit nekompletně očkovaným dětem jet na školu v přírodě v délce trvání max. 5 dní. Podrobněji čtěte v  našem článku Ministerstvo zdravotnictví mění podmínky pro účast dětí na škole v přírodě, absurdní podmínku očkování ale neruší zcela.

 

Na této stránce naleznete vše na jednom místě o aktuálně otevřeném zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

AKTUÁLNÍ STAV:

Novela prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně a projednal ji Výbor pro zdravotnictví, kde byly předloženy 2 pozměňovací návrhy.

Následovat bude druhé čtení v Poslanecké sněmovně, kde mohou předkládat pozměňovací návrhy také ostatní poslanci.

Sledujte legislativní proces na webu Poslanecké sněmovny.

 

Co je naším cílem:

  • Úplně zrušit absurdní podmínku očkování na školy v přírodě a zotavovací akce
  • Zrušit podmínku očkování pro přijetí do soukromých zařízení, které nepobírají od státu žádné finance

„Dávejte pozor, čím zaléváte své sny. Zalévejte je obavami a strachem a vypěstujete plevel, který zardousí život ve vašich snech. Zalévejte je optimismem a řešeními a vypěstujete úspěch. Vždy hledejte způsob, jak změnit problém v příležitost k úspěchu. Vždy hledejte způsob, jak pečovat o svůj sen.“

Lao-c´

 

Vybojujeme to zase?

V roce 2015 učinilo Ministerstvo zdravotnictví pokus uzákonit možnost naočkovat dítě bez souhlasu rodičů či zakázat hlídání nekompletně očkovaných dětí chůvami. To se zejména díky aktivním rodičům ministerstvu nepodařilo. V roce 2003 se ale nikdo neozval a bez jakéhokoli odůvodnění byla zavedena dodnes platná podmínka očkování na školy v přírodě a zotavovací akce.

 

Jdete do toho s námi?

Pokud chceme něco změnit, musíme o tom dát našim zákonodárcům vědět a právě nyní je ten čas! Zainteresujte dotčená soukromá zařízení, navštivte své poslance, napište jim dopis nebo e-mail, napište ministerstvu, co se vám nelíbí. Řekněte nebo napište jim váš příběh, vaše zkušenosti a také to, jakým způsobem se vás tato novela dotkne. Nehledejte v tom žádné složitosti, neshánějte se po nějakých vzorových e-mailech, nechte mluvit své srdce.srdce

Řekněte o chystaných změnách také svým přátelům a známým, sdílejte naše články a informace. Společně to můžeme dokázat!

Až budete psát e-maily našim zákonodárcům, můžete naši e-mailovou adresu dát do kopie: provolbu@provolbu.cz. Děkujeme.

 

Jaké změny ministerstvo navrhuje:

Znění některých dotčených paragrafů zákona s vyznačením změn (přeškrtnutím a tučně vyznačeny změny):

§ 50

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních98) nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče80).

§ 92k odst. 4

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, mateřská škola, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 50 se dopustí přestupku tím, že přijme dítě, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad přijetím umožní dítěti, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, docházku do zařízení. 

§ 8 odst. 1

Škola v přírodě a zotavovací akce

Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Zotavovací akce se může skládat z více běhů. Pro účely účasti na zotavovací akci se za dítě ve věku do 15 let považuje i dítě, které v kalendářním roce, kdy je zotavovací akce pořádána, dovrší věk 15 let. Školou v přírodě se pro účely tohoto zákona rozumí zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola.

§ 9 odst. 1

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci

Škola může na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů vyslat jen dítě, které
a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Celé znění naleznete na webu Poslanecké sněmovny v souborech sněmovního tisku č. 530 – Platné znění s vyznačením změn.

 

Kde najdete podrobné informace k novele:

V našich článcích:

– zde naleznete základní informace o připravovaných změnách a co jejich schválením hrozí rodinám nekompletně očkovaných dětí

 – zde naleznete přehled zásadních připomínek, které různé instituce ministerstvu doručily

– zde naleznete podrobnější informace o návrhu ministerstva zdravotnictví přiřadit školy v přírodě k zotavovacím akcím a uplatnit na ně stejné podmínky

– žádné analýzy, statistiky, vyhodnocení, nic, co by opravňovalo Ministerstvo zdravotnictví k dalšímu zpřísňování represí

 

Užitečné odkazy

Znění novely, připomínky a změny:

Právní úprava povinného očkování:

Kontakty na zákonodárce:

Náš předvolební průzkum:

 

Pokud je pro vás naše práce užitečná, podpořte nás 😊