Otevřený dopis Iniciativy Pro volbu poslancům před hlasováním o školách v přírodě a táborech

Očkování - švp a zotavovací akce

 

Vážené paní poslankyně, Vážení páni poslanci,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o podporu pozměňovacího návrhu skupiny poslanců Petra Třešňáka, Olgy Richterové, Vlastimila Válka, Karly Maříkové, Petra Pávka, Hany Aulické Jírovcové a Víta Kaňkovského k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tímto pozměňovacím návrhem dochází k úplnému odstranění podmínky očkování pro účast dětí na školách v přírodě, táborech a jiných zotavovacích akcích, tedy bez ohledu na počet dětí a délku trvání těchto akcí.

Svoji žádost opíráme zejména o naprostou absenci důvodů pro zavedení a zachování této podmínky, jak vyplývá z našeho dalšího textu, a také o podporu horní komory Parlamentu v této věci. Tento pozměňovací návrh č. 4065 totiž plně odráží senátní novelu předmětného zákona, která byla v roce 2016 schválena významnou většinou členů Senátu (hlasováno v poměru 53:0, zdrželo se 5), avšak legislativní proces nebyl z důvodu ukončení volebního období PS dokončen.

Dosud platnou podmínku očkování pro účast dětí na školách v přírodě a zotavovacích akcích ministerstvo v předkládané novele zmírňuje a nově pro účely tohoto zákona školu v přírodě definuje jako zotavovací akci a explicitně uvádí, že u škol v přírodě s dobou trvání 5 dnů nebo kratší očkování vyžadováno nebude. U škol v přírodě, které budou organizovány na déle než 5 dnů, se nic nemění a očkování bude vyžadováno jako doposud. Dále v případě školy v přírodě nebude rozhodující, kolik dětí na ni pojede, ale v případě ostatních zotavovacích akcí počet dětí zohledňován bude.

Naše Iniciativa Pro volbu nerozporuje očkování jako takové, odmítáme však zavádění či udržování politicky motivovaných represí a sankcí vůči nekompletně očkovaným dětem, které nemají žádný medicínský důvod. Z našich článků, jejichž podklad tvoří osobní jednání s politickými představiteli, dostupné ověřené zdroje a mnohokrát také oficiální odpovědi institucí na naše dotazy, jednoznačně vyplývá, že právě podmínka očkování na školy v přírodě a zotavovací akce je čistou represí bez medicínského důvodu, jejíž přínos je spíše záporný.

Věnujte, prosím, Vaši pozornost následujícím faktům, které jsou pro Vaše pohodlí prolinkovány na naše články s podrobnostmi.

     1) Do roku 2000 nebyly nekompletně očkované děti z kolektivů vyčleňovány vůbec, v roce 2001 byla zavedena podmínka očkování pro přijímání do mateřských škol a podmínka očkování pro účast na školách v přírodě a zotavovacích akcích přibyla v roce 2003, zákonodárci ale nutnost zavedení podmínky očkování ničím neodůvodnili.

     2) Odůvodnit to neumí Ministerstvo zdravotnictví ani nyní, pouze se snaží si důvody vymyslet.

      3) Z hlediska ochrany veřejného zdraví není žádný rozdíl v tom, zda se akce bude účastnit 29 nebo 30 dětí a pojedou na 5 nebo na 6 dní – proč na některé akce tedy očkování vyžadováno je a na některé ne?

      4) Na veřejném slyšení v Senátu na téma Aktuální problémy očkování dne 27. 3. 2019 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přiznal, že podmínka očkování na školy v přírodě a zotavovací akce je jedním z prostředků, jak motivovat rodiče k očkování svých dětí. Dosud se všichni jeho předchůdci a ministerští úředníci snažili veřejnost přesvědčit, že vylučování nekompletně očkovaných dětí z kolektivu je v zájmu ochrany veřejného zdraví. Ministr Vojtěch ale zcela průlomově správně tuto sankci pojmenoval.

      5) Od školního roku 2017/2018 byl zaveden povinný předškolní rok, a to dokonce i pro děti, které nejsou kompletně očkované. Žádný ústřední správní orgán ale nemá vůbec tušení, kolik nekompletně očkovaných dětí nově navštěvuje kolektiv, který jim byl dlouhé roky zapovězen, a jak se tato novela školského zákona promítla do míry proočkovanosti kolektivů v mateřských školách. Stejně tak státní orgány neví, kolik nekompletně očkovaných školáků vlastně je a kolika dětem již očkováním navozená imunita vyvanula. Ministerstvo tak velmi nešťastně řeší problém, k jehož případné existenci však nemá nejmenší podklady.

 

Mimo téma škol v přírodě a zotavovacích akcí Ministerstvo zdravotnictví selhává v argumentech, podkladech a odůvodnění i v dalších v právě projednávané novele navrhovaných změnách v očkování, jak uvádíme v tomto našem článku.

Naším velkým přáním je, aby byla diskuze nad tématem zrušení podmínky očkování pro účast dětí na školách v přírodě a zotavovacích akcích vedena korektně a věcně k tématu. Dovolujeme si citovat moderátora diskuze na již zmíněném veřejném slyšení v Senátu, prof. Malého, který správně poukázal na to, že bychom měli diskuzi vést směrem, co přineslo zavedení podmínky očkování na tyto akce a co by se s největší pravděpodobností stalo, kdybychom tuto podmínku zrušili.

Vzhledem ke všemu výše uvedenému jsme přesvědčeni o tom, že Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje relevantními argumenty ani pro jedno, ani pro druhé a zdvořile Vás žádáme o podporu zmiňovaného pozměňovacího návrhu. Prosíme, mějte na paměti, že povinnost očkování jako taková a represe namířené proti nekompletně očkovaným dětem jsou legislativně oddělená opatření a lze rušit či měnit jedno, aniž by se rušilo či měnilo druhé. Na míru proočkovanosti ani ochranu veřejného zdraví nemá žádný vliv to, jestli děti pojedou se svými spolužáky na školu v přírodě na 5 nebo na 6 dní – má to však velký vliv na důvěru v celý systém očkování, protože veřejnosti nelze vysvětlit, proč na 5 dní děti jet mohou a na 6 dní nikoli.

V závěru si Vás ještě dovolujeme upozornit, že téma vylučování nekompletně očkovaných dětí z kolektivů bude také předmětem jednání Evropského soudu pro lidská práva, kam bylo podáno šest stížností proti České republice.

 

Za Iniciativu Pro volbu

Ing. Monika Málková a Mgr. Alice Pelikánová

0 0 votes
Article Rating