Právní úprava očkování v České republice

Povinnost podrobit se očkování je dána zákonem. Proti jakým infekčním nemocem stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Jak je to se zákazem přijímání nekompletně očkovaných dětí do mateřských škol a jejich účastí na školách v přírodě, dětských táborech, lyžácích a jiných zotavovacích akcích? Když zrušíme například ničím neodůvodnitelnou podmínku očkování dětí na školy v přírodě, bude to mít vliv na právní úpravu přijímání dětí do mateřských škol nebo povinnost očkování jako takovou? Odpověď je jednoznačná – nebude. Povinnost očkování jako taková a represe namířené proti nekompletně očkovaným dětem jsou legislativně oddělená opatření a lze rušit či měnit jedno, aniž bychom rušili či měnili druhé.

 

Velmi fundovanou kritiku právní úpravy očkování a represivních opatření pro jeho vynucení si přečtěte v odlišných stanoviscích soudkyně Ústavního soudu Kateřiny Šimáčkové zde a zde.

 

Povinnost podrobit se očkování je stanovena v § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví (dále též ZOVZ) a mají ji všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a také cizinci, jimž byl povolen přechodný pobyt nebo jsou oprávněni na území ČR pobývat delší dobu než 90 dní.

Očkovací kalendář, tj. proti jakým nemocem a kdy se má očkovat, stanoví vyhláška o očkování proti infekčním nemocem vydávaná Ministerstvem zdravotnictví. V České republice tak prakticky o všech klíčových otázkách očkování rozhoduje MZ samo, rozsah povinného očkování a také odborné odůvodnění neprochází vůbec žádnou demokratickou parlamentní diskuzí. Od ledna 2018 platí v ČR nový očkovací kalendář. K jakým změnám ve vyhlášce došlo si přečtěte v článku Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář.

Povinnost přijmout do mateřské školy jen řádně očkované dítě je dána v § 50 ZOVZ. Mateřská škola může přijmout i nekompletně očkované dítě za předpokladu, že má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. V témže paragrafu je také uvedena výjimka z této povinnosti týkající se zařízení, do nichž je docházka povinná (= poslední předškolní rok).

Povinnost předškolního vzdělávání pro děti starší 5 let je upravena v § 34 odst. 1 školského zákona.

Podmínka řádného očkování pro účast dětí na školách v přírodě a zotavovacích akcích se nachází v § 9 ZOVZ, přičemž definici zotavovací akce upravuje § 8 téhož zákona.

 

Nesmyslná represivní opatření

Ve svém souhrnu pak tyto paragrafy představují natolik absurdní stav, že jen stěží můžou vyvolávat dojem, že jimi Česká republika usiluje o ochranu dětí v mateřských školách či na školách v přírodě.

Dle platné legislativy jsou nekompletně očkované děti do 5 let nebezpečím pro své vrstevníky, proto do kolektivních zařízení nemohou, mezi 5. a 6. rokem toto nebezpečí pomine a povinný předškolní rok absolvují v mateřské škole bez omezení a od 6. roku, kdy nastoupí do školy, jsou nebezpečné jen na školách v přírodě a některých akcích (např. školy v přírodě se nekompletně očkované děti účastnit nesmí vůbec, ale na lyžák, pokud je do 5 dní, jet mohou a pokud bude trvat 6 a více dní, tak na něj mohou jet pouze v případě, že tam bude méně než 30 dětí).

Podrobněji jsou tyto absurdity popsány v článku Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s. Absurdita represivních opatření vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR a znázorněny v tomto schématu:

 

Přehled vybraných ustanovení:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

§ 8

Zotavovací akce

(1) Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

§ 9

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci

(1) Škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které

a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,

b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a

c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

(2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1.

(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil pořádající osobě nebo vysílající škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e).

§ 46

(1) Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky, a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů, jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného očkování. Pravidelná očkování se provádějí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění, s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro kontrolu nemocí. Prováděcím právním předpisem stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování.

§ 50

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 34

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 

Vyhláška č. 537/2006. Sb., o očkování proti infekčním nemocem – platná od 1.1.2018

V následujícím odkazu si můžete přečíst původní znění vyhlášky s vyznačením změn. V tomto odkazu najdete platné znění vyhlášky i historické verze.

§ 4

Pravidelné očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B

(1) Základní očkování se provede v době od započatého devátého týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky proti záškrtu, tetanu, pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a inaktivovanou očkovací látkou proti přenosné dětské obrně (dále jen „hexavalentní očkovací látka“) v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte. U dětí očkovaných proti tuberkulóze se základní očkování hexavalentní očkovací látkou provede od započatého třináctého týdne po narození dítěte, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze. U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky.

(2) Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provede očkovací látkou proti těmto infekcím s acelulární pertusovou složkou v době od dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte.

(3) Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli s acelulární pertusovou složkou spolu s aplikací čtvrté dávky inaktivované očkovací látky proti přenosné dětské obrně se provede od dovršení desátého do dovršení jedenáctého roku věku dítěte.

(4) U osob očkovaných podle § 4 odst. 3 se přeočkování proti tetanu provede od dovršení dvacetipěti let do dovršení dvacetišesti let věku.

(5) Další přeočkování proti tetanu se provede u fyzických osob, které byly očkovány podle odstavců 1 až 4 vždy po každých 10 až 15 letech.

(6) Základní očkování proti tetanu u zletilých fyzických osob se provede třemi dávkami podanými v těchto intervalech: druhá dávka za 6 týdnů po první dávce a třetí dávka za 6 měsíců po druhé dávce.

(7) Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. V očkování těchto dětí se dále pokračuje od šestého týdne po narození dítěte podle souhrnu údajů o přípravku1) hexavalentní očkovací látky.

(8) V případě kontraindikace podání některé ze složek hexavalentní očkovací látky se provede očkování alternativní očkovací látkou.

 

§ 5

Pravidelné očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

(1) Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den třináctého měsíce po narození dítěte, nejpozději však do dovršení osmnáctého měsíce věku dítěte.

(2) Podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se provede od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení šestého roku věku dítěte.

 

§ 11b

Provedení pravidelného očkování v pozdějším věku dítěte

Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování v termínech podle § 3 až 5, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě dětí cizinců pobývajících na území České republiky nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno v zahraničí.

(Aktualizace leden 2018)

 

Související: