Připomínky k novele: okamžitě hlásit neočkované na hygienu i zrušit navrhované represe

Připomínky k novele zákona o ochraně veřejného zdraví - represe

 

Dne 5. 2. 2019 skončila možnost podávat své připomínky k novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, které Ministerstvo zdravotnictví otevřelo a poslalo do meziresortního připomínkového řízení. Ačkoli vydává novelu v podstatě za adaptační a nic zásadního neřešící, není to pravda. Jenom v očkování navrhuje výrazné změny, jak jsme již popsali v článku Novela zákona o ochraně veřejného zdraví: do dětského koutku v obchoďáku jen s očkovacím průkazem? Na tyto změny reagovaly ve svých připomínkách i některé instituce a Ministerstvo zdravotnictví se nyní bude všemi připomínkami zabývat, než předloží novelu ke schválení vládě a následně do Poslanecké sněmovny.

 

Všechny připomínky najdete na portále Úřadu vlády ČR.
Co je připomínkové řízení a kdo je oprávněn připomínky podávat? Najdete ve výkladovém slovníku.

 

Ústecký kraj navrhuje okamžité hlášení neočkovaných dětí na hygienu

Ústecký kraj podal tzv. zásadní připomínku (co to je viz výkladový slovník), ve které požaduje uzákonit povinnost poskytovatelům zdravotních služeb ihned nahlásit krajské hygienické stanici všechny osoby (děti i dospělé), které se odmítly podrobit pravidelnému očkování v rozsahu a termínech daných vyhláškou (nemají-li trvalou kontraindikaci k očkování či prokázanou imunitu). Úředníci Ústeckého kraje poukazují na současnou právní úpravu, která podle nich „plně vyhovuje odpíračům očkování a podporuje je v jejich aktivitách.“

Citace z odůvodnění:

Máme za to, že pokud by v zákoně č. 258/2000 Sb. byla poskytovatelům zdravotních služeb zakotvena povinnost a oprávnění poskytovatele zdravotních služeb oznámit KHS skutečnost, že fyzické osoby se odmítly podrobit pravidelnému očkování, či zákonní zástupci nezletilého dítěte odmítli zajistit, aby se dítě podrobilo pravidelnému očkování, měly by orgány ochrany veřejného zdraví všechny potřebné podklady pro přesné vyhodnocování proočkovanosti populace a zároveň přehled o tzv. odmítačích očkování, se kterými by mohli dále pracovat – od edukace až po případné řízení o přestupku.

 

Hrozí přesun neočkovaných dětí do nelegálních zařízení péče o dítě

Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR zásadně odmítají rozšíření očkování jako podmínky přijetí na všechna zařízení poskytující péči o děti ve věku před nástupem do povinné školní docházky. Dle jejich názoru je to v rozporu s ústavním pořádkem České republiky (jmenovitě s právem na vzdělání zakotveným Listinou základních práv a svobod), je zcela nedostatečně odůvodněn jak účel, tak dopady opatření a dle jejich názoru by reálným dopadem opatření bylo snížení proočkovanosti, menší zapojení rodičů po rodičovské dovolené do pracovního života a přesun neočkovaných dětí do nelegálních zařízení péče o dítě.

Odůvodnění těchto vznesených připomínek vřele doporučujeme si přečíst celé zde (ke stažení): Unie zaměstnavatelských svazů ČR - připomínky k novele zákona o ochraně veřejného zdraví (staženo 241× )

 

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že lékaři jiných oborů lžou

Výše dvě uvedené instituce rovněž požadují, aby z návrhu zákona bylo vypuštěno omezení oprávnění vydávat potvrzení o kontraindikaci na pediatry. Přenesení odpovědnosti na pediatry považují za odpovědnost nepřiměřenou a obávají se, že by pediatři raději zcela odmítali potvrzení o kontraindikaci vydávat, aby se případné odpovědnosti vyhnuli.

Dále pak poukazují na nedostatečné odůvodnění tohoto návrhu a kritizují, že není podloženo žádnými faktickými údaji.

Citace z odůvodnění:

Záměr předkladatele je i u tohoto opatření velmi nejasný. Důvodová zpráva pouze uvádí, že „z výkonu SZD OOVZ vyplývá, že je nutné [opatření provést] s ohledem na předkládání neobjektivních skutečností lékaři jiných oborů.“ Tato skutečnost není podložena žádnými údaji a aktuální zprávy OOVZ nejsou na webu předkladatele dostupné. Předkladatel přitom jinými slovy říká, že lékaři jiných oborů lžou, což je tvrzení poměrně závažné. Aby samo mohlo být považováno za objektivní a mohlo tak být podkladem tak důležitého materiálu, jako je návrh zákona, bylo by záhodno, aby bylo podloženo faktickými údaji.

 

Zrušit slovo „trvalá“ kontraindikace

S další zásadní připomínkou přišly Českomoravská konfederace odborových svazů a Ministerstvo zemědělství, které navrhují z textu zákona vypustit slovo „trvalá“ ve smyslu kontraindikace. Ministerstvo zemědělství poukazuje na nález Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 16/143), podle kterého je nutné ustanovení vykládat tak, že se vztahuje i na dočasnou kontraindikaci, tedy na případy, kdy je zjištěn takový zdravotní stav dítěte, který brání v podání očkovací látky.

Ministerstvo zemědělství také připomíná stanovisko Národní imunizační komise, ze kterého vyplývá, že lze do mateřské školy přijímat i děti neočkované pro dočasnou kontraindikaci.

Citace z odůvodnění Ministerstva zemědělství:

Ředitelé škol se cítí svázáni striktní definicí „trvalá kontraindikace“ a takové děti odmítají přijímat. Odstraněním slova trvalá by tak došlo k vyjasnění situace, protože pod kontraindikací se samozřejmě rozumí jak kontraindikace dočasná, tak i trvalá.

 

Přestupek formulovat jako „trvající“

Ministerstvo zdravotnictví se v novele pokusilo lépe definovat přestupek, za který hrozí až půl milionu korun, a kterého se dopouští ten, který přijme a po udělené pokutě nevyloučí neočkované dítě. Ministerstvo vnitra navrhuje lepší znění, aby bylo opravdu jasné, že v případě nevyloučení dítěte se jedná o tzv. trvající přestupek, tedy pokutu lze udělovat opakovaně.

Citace z odůvodnění Ministerstva zdravotnictví:

Uvedené se navrhuje s ohledem na to, že skutková podstata by měla být formulována jako trvající přestupek, nikoli přestupek jednorázový. Jinak po prvním potrestání budou neočkované děti v zařízeních beztrestně zůstávat.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poukazuje na výkladové nejasnosti

Z navrženého textu novely totiž není zřejmé, zda se zákaz přijímat nekompletně očkované děti až do zahájení povinné školní docházky vztahuje na okamžik, kdy dítě skutečně nastoupí k plnění povinné školní docházky (přičemž toto může být v případě odkladu o 1 – 2 roky později), nebo zda je míněn běžný okamžik nástupu k plnění povinné školní docházky tak, jak je definován v § 36 odst. 3 větě první školského zákona.

Dále pak novele vytýká nejednoznačné určení subjektů, na které se má zákaz přijímat nekompletně očkované děti vztahovat, zda se má např. vztahovat i na subjekty zájmového vzdělávání. Klade otázku, zda by návrhem nedošlo k tomu, že děti nemusí být očkované, aby mohly v rámci povinného předškolního vzdělávání navštěvovat mateřskou školu, ale např. pro zájmové vzdělávání by očkovány stejné děti být musely.

MŠMT rovněž navrhuje, aby zákon jasně definoval, co je škola v přírodě a jaké akce se tím mají na mysli.

 

Související:

0 0 votes
Article Rating