Rodiče se hlášení na “sociálku” kvůli odkladu očkování bát nemusí, podle Ministerstva je to protiprávní

 

CLK udavani na OSPOD kvuli ockovani jak se branit

 

Česká lékařská komora (ČLK) nabádá dětské lékaře, aby rodiče odkládající nebo odmítající povinné očkování svých dětí hlásili na “sociálku”. Část pediatrů takové rodiče na OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí, lidově “sociálka”) skutečně hlásí. Podle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které je ústředním správním orgánem v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, je však takové hlášení protiprávní.

 

I k povinnému očkování uděluje rodič informovaný souhlas. Přes povinnost očkovat má rodič právo na odložení očkování.

 

Právní názor MPSV: hlášení odkládajících rodičů na OSPOD je protiprávní

Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se rodiče, kteří nenaočkují své dítě povinnými vakcínami v termínech daných vyhláškou o očkování, dopouštějí přestupku, který v případě zahájení přestupkového řízení projednávají krajské hygienické stanice. Ty mohou uložit pokutu až 10 tisíc Kč každému z rodičů. Nejedná se tedy o přestupek na úseku sociálně-právní ochrany dětí a OSPOD tento přestupek není nijak oprávněn projednávat.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. se mimojiné zaměřuje na děti, na kterých byl spáchán “trestný čin ohrožující život, zdraví”. V dokumentu s komentářem právničky Ligy lidských práv Zuzany Candiglioty (viz níže) je stanovisko MPSV jasné. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí:

…se nezaměřuje na děti, na nichž je spáchán pouhý „přestupek ohrožující zdraví“, pakliže by tak bylo možno výše zmíněný přestupek podle zákona o ochraně veřejného zdraví vůbec chápat. Teprve v případě trestního stíhání, které je ovšem v daném kontextu zjevně vyloučeno, by bylo lze uvažovat i o založení působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dítěte.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí rovněž upravuje, kdy je možno prolomit povinnost zachovat mlčenlivost zdravotníkem, a to v případech podezření z týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte. MPSV ve svém stanovisku dále uvádí:

Jde-li o oznamovací povinnost, pak z kontextu § 10 odst. 4 ve spojení s § 53 odst. 1 věta předposlední cit. zák. („povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu se nelze dovolávat, jestliže mají být sděleny údaje o podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj“) lze dovodit, že povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků („lékařské tajemství“) je ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí prolomena skutečně jen v těch nejzávažnějších případech. I sám § 6 cit. zák. v závěru definice „ohroženého dítěte“, tj. dítěte, na nějž se sociálně-právní ochrana dětí vztahuje, obsahuje slova „pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí“. Odmítnutí očkování dětí zcela zjevně nenaplňuje závažnost ani jedné z definic. (podtrženo red.)

Ve světle tohoto výkladu je pak udávání rodičů odkládajících nebo odmítajících očkování na OSPOD porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost, tedy lékařského tajemství. Udáním rodičů na OSPOD se lékař podle právního výkladu MPSV dopouští protiprávního jednání.

Celé stanovisko MPSV s komentářem právničky Zuzany Candiglioty k udávání rodičů odkládajících povinné očkování dětskými lékaři z března 2018 si můžete přečíst zde:

Celé stanovisko si můžete stáhnout v pdf:

Právní názor Ministerstva práce a socialních věcí ČR - udávání rodičů na OSPOD kvůli odmítnutí očkování je protiprávní (staženo 340× )

 

Jakmile OSPOD dostane oznámení od lékaře, je povinnen věc prošetřit. Rodiče, které lékař udal, proto musí podat vysvětlení. Buď jsou pozváni přímo na úřad, nebo je navštíví sociální pracovnice OSPODu doma. Sociální pracovnice vyslechne rodiče, udělá zápis a tím je věc vyřízena. Pro rodiče to sice může být nepříjemná událost, ale sociální pracovnice se těmito případy zabývat musí, i když je předem jasné, že si pouze s rodiči popovídají a udělají zápis. Jestli si však hodnostáři v České lékařské komoře myslí, jak rodičům odkládajícím nebo odmítajícím očkování “děsně zavaří” tím, že podněcují pediatry k udávání na sociálku, by si měli uvědomit, že jen pracovnicím OSPODu přidělávají naprosto zbytečnou práci.

 

Kam podat stížnost?

Rodiče nahlášení svým dětským lékařem na OSPOD kvůli odkladu povinného očkování si mohou (a měli by, aby dali najevo, že si takovéto jednání nenechají líbit) na jednání pediatrů stěžovat. Jak postupovat při podávání stížnosti najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Je možné podat stížnost na příslušném krajském úřadě nebo si stěžovat přímo na Českou lékařskou komoru, i když samotná komora k udávání rodičů nabádá. Velmi vhodná je stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů právě pro porušení lékařského tajemství.

Pokud pediatr rodiče ještě na OSPOD neudal, ale tímto udáním předem vyhrožuje, je vhodné, aby rodiče předem dětského lékaře informovali, jaké kroky po nahlášení podniknou a kam si budou stěžovat. Mnohé lékaře to může od udání odradit.

Věc budeme dále sledovat a budeme žádat o právní názor i další instituce.

 

Hlášení na hygienickou stanici

Hlášení rodičů odkládajících nebo odmítajících povinné očkování svého dítěte na hygienickou stanici dětským lékařem je rovněž protiprávní. Zákon o ochraně veřejného zdraví, který upravuje povinné očkování i sankce a represivní opatření vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR, nikde nestanoví, že by pediatři mohli porušovat lékařské tajemství a takové rodiče na “hygienu” hlásit. Pokud není v zákoně stanovena výjimka pro porušení lékařského tajemství, jako je to v případě hlášení podezření z týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte (viz výše), lékař nic nikam hlásit nesmí. Podle tohoto zákona je pediatr pouze povinnen při návštěvě pracovníků hygienické stanice umožnit jim nahlédnout do své dokumentace, kde si pracovníci údaje o očkování zjišťují sami.

 

Zdroje a odkazy:

Související:

 

 

0 0 votes
Article Rating