Včasná diagnostika poruch autistického spektra a možnosti terapie

Byli jste se svým 18 měsíčním batoletem na pravidelné preventivní prohlídce a dostali jste k vyplnění nebo s vámi lékař vyplnil dotazník o 20 otázkách M-CHAT-RTM? Nevíte, k čemu je to dobré? Váháte, co do něj vyplnit, aby to bylo „správně“? Případně máte podezření, že se vaše batole chová odlišně od svých vrstevníků? Potom je právě pro vás určen tento článek.

Novela vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách zavedla jako součást všeobecné preventivní prohlídky v 18 měsících věku dítěte také provedení vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS). Novela nabyla účinnosti již 17. 10. 2016, do praxe se však začíná promítat teprve v posledních měsících.

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí
§ 3
(2) Dále je obsahem všeobecné preventivní prohlídky
j) dětí v 18 měsících věku, kromě vyšetření uvedených v písmenu a) bodě 2, kontrola stavu velké fontanely, vývoje a stavu chrupu včetně doporučení stomatologického vyšetření, vyšetření zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte, provedení vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra, kontrola očkování a plán dalšího očkování dítěte.
vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách 

 

Tento plošný screening v podobě dotazníku obsahuje otázky na typické projevy PAS a jeho cílem je včasné zachycení příznaků, které by mohly k diagnóze PAS vést. Včasný záchyt a následný vhodný terapeutický zásah výrazně zvyšuje šance na běžné fungování v kolektivu, vzdělávání, pracovním uplatnění a osobním životě. Naopak pozdní zjištění až bagatelizace odchylek ve vývoji dítěte vede k náročnější nápravě a ztrátě šancí na co nejmenší potřebnou míru podpory v dalším životě dítěte.

 

Dotazník M-CHAT-RTM

Tento dotazník je určen k testování batolat ve věku 16-30 měsíců. Dostanete jej od svého pediatra na 18 měsíční preventivní prohlídce, případně si ho můžete vyplnit a zhodnotit v daném věkovém rozmezí dítěte sami. Cílem je co nejvyšší citlivost, aby bylo odhaleno co nejvíce případů PAS. Proto má dotazník vysokou míru falešně pozitivních výsledků, což znamená, že ne u všech dětí, které dosáhnou vysokého počtu bodů, bude diagnostikována PAS.

U všech položek kromě 2, 5 a 12, určuje odpověď “NE” riziko PAS; u položek 2, 5 a 12, toto riziko určí odpověď “ANO”

  • Nízké riziko: součet bodů je 0–2

Pokud je dítěti méně než 24 měsíců, otestujte jej znovu po dosažení druhého roku. Pokud se neprokáže riziko PAS, nejsou zapotřebí žádná další opatření.

  • Střední riziko: součet bodů je 3–7

Použijte navazující dotazník M-CHAT-R/FTM k získání dalších informací k rizikovým odpovědím.

  • Vysoké riziko: součet bodů je 8–20.

Je možné vypustit navazující dotazník a okamžitě dítě odkázat k diagnostickému vyšetření a posouzení jeho stavu kvůli rané intervenci.

 

Dotazník M-CHAT-R/FTM

je navazující dotazník, pokud dítě dosáhlo pozitivního výsledku v dotazníku M-CHAT-RTM.

V navazujícím dotazníku se vyberou ty položky, u nichž dítě v základním dotazníku vykazovalo známky rizika PAS, a podrobněji se rozeberou.

Stáhněte si dotazníky M-CHAT-RTM (str. 3) a M-CHAT-R/FTM včetně pokynů.

Je třeba mít na paměti, že významnému množství dětí, které dosáhly pozitivních výsledků v obou dotaznících, nebude PAS nikdy diagnostikována; nicméně, u dětí s pozitivním výsledkem testu M-CHAT-RTM je zvýšené riziko jiných vývojových poruch či opoždění, proto je nutné vyšetřit je s pomocí navazujícího dotazníku.

Seznam krajských odborníků, kteří poskytnou informaci, kam dítě s pozitivním scóre M-CHAT-R/FTM směrovat k odborné diagnostice PAS Dětským klinickým psychologem co nejblíže místa bydliště rodiny.

 

!Nepodceňujte vyplnění dotazníku, který obdržíte od svého pediatra! Ve svém vlastním zájmu a zájmu vašeho dítěte jej vyplňte dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Jedinou „správnou“ odpovědí je odpověď pravdivá!

 

Aplikovaná behaviorální analýza v terapii autismu

Autismus je široce považován za psychiatrické onemocnění zatím neobjasněných příčin, z čehož vychází i metody terapie poruch autistického spektra. Jednou ze specifických terapeutických metod, která má za sebou již více než 50 let vědeckého výzkumu, je tzv. Aplikovaná behaviorální analýza (ABA), jejímž cílem je nahradit nevhodné chování alternativním a naučit dítě dovednostem a návykům odpovídajícím stupni jeho vývoje. ABA je intenzivní a systematickou metodou pomáhající dítěti v rozvoji adaptace, dovedností, sebeobsluhy, komunikace a sociální interakce.

Základním výukovým nástrojem založeném na terapii ABA je program Simple Steps. Více o něm naleznete na webových stránkách České odborné společnosti aplikované behaviorální analýzy.

Ke vzniku české jazykové mutace tohoto výukového programu finančně přispěla Všeobecná zdravotní pojišťovna, která nabízí zdarma přístup do programu prvním pěti stovkám rodin dětí, které prošly včasným záchytem v rámci preventivních prohlídek v ordinaci dětských lékařů s výsledným podezřením na výskyt PAS a jsou pojištěnci VZP. Více v tiskové zprávě VZP z 26. 9. 2017.

Od školního roku 2017/2018 bylo také zahájeno postgraduální studium Aplikované behaviorální analýzy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Více informací ke studiu naleznete v tiskové zprávě MŠMT.

 

Léčebné přístupy k autismu jakožto onemocnění celého těla

S obrovským nárůstem diagnóz poruch autistického spektra za poslední desetiletí po celém světě se lékaři, nutriční a přírodní terapeuti a rodiče sami snaží nalézt účinnou léčbu tohoto velmi závažného a život celé rodiny silně ovlivňujícího onemocnění. Narozdíl od stále v současnosti udržované hypotézy konvenční medicíny, že autismus je psychiatrickým onemocněním neznámé etiologie, které není léčitelné, již existuje mnoho různých úspěšných přístupů a metod léčení, které dokáží buď kompletně vyléčit nebo alespoň velmi výrazně pozitivně ovlivnit projevy související s touto diagnózou. Tyto přístupy vycházejí z poznatků a dlouhodobých zkušeností ukazujících na souvislost PAS s dalšími zdravotními problémy na úrovni narušení imunity, trávení, metabolismu, neschopnosti detoxikace, senzitivity k určitým látkám apod. Ukazuje se, že vyléčením nebo zmírněním příznaků v těchto oblastech dochází ke zlepšení autistických příznaků.

Je dobře známo, že převážná část autistů má větší nebo menší potíže s trávením, příjmem potravy, vylučováním, různými potravinovými alergiemi nebo přímo trpí zánětlivým onemocněním střev. Mezi nejčastější léčbu těchto příznaků patří různé dietní protokoly. Ať už jde o čistě bezlepkovou dietu (zpravidla jde o dietu s vynecháním lepku, cukru a mléka), nebo o tzv. specifické sacharidové diety, jako je SCD, nutriční protokol GAPS (ve slovenském překladu vyšlo první vydání knihy o této dietě pod názvem Syndrom trávenia a psychologie), paleo dieta nebo přímo autoimunitní protokol paleo diety. Všechny tyto dietní režimy jsou si velmi podobné ve vynechání polysacharidů ze stravy, přičemž se konzumují pouze tzv. průmyslově nezpracované potraviny s vynecháním všech uměle vyrobených aditiv. Tato dietní opatření se zavedením probiotických potravin, nutričně výživných potravin a zdravých tuků dokáží ulevit trávení, léčit střevní stěnu a obnovovat rovnováhu střevní mikroflóry. V těle tak může dojít k nastartování samoléčebných a detoxikačních mechanismů a k ovlivnění funkcí mozku. Léčbou trávení a obnovení rovnováhy střevní mikroflóry může dojít k významnému ovlivnění imunitního systému, jehož převážná část se nachází právě ve střevech.

K dietním opatřením zpravidla přistupují další léčebné postupy ať už přírodními prostředky nebo jinými metodami. Metod k účinnému nastartování samouzdravení a detoxikace je velmi mnoho, terapie bývá individuální vzhledem k individuálním potřebám každého jedince. Vedle podpůrných prostředků detoxikace, léčby dysbióz a podpory imunitního systému může jít i např. o léčbu mitochondriálních poruch nebo léčbu pomocí extraktů z konopí. Velmi obsáhlý přehled léčebných možností naleznete např. v průvodci na stránkách Treating Autism. Často se podávají chybějící vitamíny, minerály a esenciální mastné kyseliny (vitamíny A, D, E, K, vitamíny skupiny B, vitamín C, z minerálů především hořčík, zinek, selen), které je do velké míry možné pokrýt přírodními potravinovými doplňky typu oleje z tresčích jater a jiných na tyto vitamíny a minerály bohatých potravin. Jednou z terapií je i podávání vysokodávkového vitamínu C.

Všechny tyto způsoby léčby se nevyužívají pouze pro léčbu autismu, ale i pro další onemocnění a autoimunitní choroby.

 

Další informace k autismu naleznete na:

 

0 0 votes
Article Rating