Volební průzkum: přehled postojů politických stran a hnutí k očkování a represím

Aktualizace 25.9.2017 – Na základě dodatečného upřesnění původního vyjádření Svobodných k otázce č. 4 týkající se dobrovolnosti očkování byly výsledky průzkumu v textu, tabulkách a grafech aktualizovány. Zároveň byly zapracovány odpovědi hnutí Cesta odpovědné společnosti, které jsme původně obdrželi až po uzávěrce článku.

Povinné očkování a zejména represe vůči nekompletně očkovaným dětem je téma, které zajímá stále více rodičů malých dětí. Mnoho z nich má opravdový zájem na tom zvolit si svého zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR právě podle jeho postoje k očkování.

Je to téma, které nerozděluje jen veřejnost, ale rovněž naši politickou scénu. S žádostí o zodpovězení 4 klíčových otázek jsme proto oslovili 11 politických stran a hnutí, které mají dle různých průzkumů reálnou šanci překročit 5% hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, a doplňkově 2 další strany či hnutí.

Pokud patříte k těm, kteří ve své volbě postoj politické strany k očkování chtějí zohlednit, tak právě pro vás jsme přehled jejich postojů připravili. Neporadíme vám koho volit, ale najedete zde důležité informace k vašemu vlastnímu uvážení. U současných politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně jsme pro vás připravili také přehled toho, jak se k některým otázkám v rámci již proběhlých hlasování za poslední 4 roky postavily. U stran dosud v Poslanecké sněmovně nezastoupených jsme odkázáni jen na jejich předvolební deklarace.

Více se dozvíte v článku
Jak poslanci hlasovali o očkování a represích (2015 – 2017).

 

Dotazníkový průzkum

S žádostí o zodpovězení krátkého dotazníku jsme oslovili 13 politických stran a hnutí:

 • zastoupené v Poslanecké sněmovně: ODS, ČSSD, STAN, KSČM, TOP 09, ANO 2011, KDU-ČSL
 • nezastoupené v Poslanecké sněmovně: Cesta odpovědné společnosti, Zelení, Svobodní, Piráti, Realisté
 • „Na pomezí“ pak lze zařadit SPD, která vznika po rozkolu ve straně Úsvit

Respondenti dostali možnost se ke každé otázce i k tématu jako celku vlastními slovy vyjádřit. Výsledky jsou následující:

(pozn.: pořadí stran uvádíme dle jejich vylosovaných volebních čísel)

 • na dotazník odpověděli – Cesta odpovědné společnosti, STAN, KSČM, Zelení, Svobodní, Piráti a KDU-ČSL

 • na dotazník odpověděl jimi určený odborník, ale nejedná se o stanovisko strany jako celku – TOP 09 (*) a ANO 2011 (*)

 • na dotazník neodpověděli a na žádost vůbec nereagovali – ODS a ČSSD

 • Realisté – na dotazník neodpověděli s tím, že nemají téma očkování ve svém volebním programu, nemají v tomto bodě formulováno jednotné stanovisko strany a nechávají toto téma na uvážení svých jednotlivých členů

 • SPD – na dotazník neodpověděli, ale sdělili své stanovisko k represivnímu vynucování očkování (viz otázka č. 1 a 2)

(*) za TOP 09 odpovídal Leoš Heger, místopředseda TOP 09, v současnosti člen zdravotního výboru Poslanecké sněmovny, v letech 2010-2013 ministr zdravotnictví

(*) za ANO 2011 odpovídal Adam Vojtěch, kandiduje jako nestraník za ANO 2011, v současnosti poradce ministra financí pro zdravotnictví, spekuluje se o něm jako o možném budoucím ministrovi zdravotnictví.

Postoje a názory jednotlivců a jednotlivých politických stran či hnutí nechápeme JEN jako předvolební deklaraci a sliby, které po volbách přestávají platit, ale zejména jako určitý závazek pro své voliče, kteří dle nich můžou uvážit, zda do nich vloží svoji důvěru a očekávání. Bude pak už jen na vás – voličích – zda činy svých zvolených zástupců budete sledovat, s těmito předvolebními deklaracemi porovnávat a zejména jejich plnění po nich požadovat. Což obecně neplatí jen pro téma očkování, ale mělo by se týkat každého zodpovědného voliče ve všech tématech.

 

Jaké otázky jsme politickým stranám a hnutím položili

Dle našeho vnímání a pozorování politické a společenské situace v naší republice považujeme přístup politických stran k otázkám represí vůči nekompletně očkovaným dětem za klíčový. Bránit účasti na školách v přírodě a zotavovacích akcích nekompletně očkovaným dětem, přestože se svými spolužáky v průběhu roku sdílí společný prostor jedné třídy, školní jídelny, hřiště, tělocvičny a další, považujeme za naprosto odborně neodůvodnitelnou represi, jejíž absurdita je zřejmá.

Stejně tak otázka nepřijímání nekomplentně očkovaných dětí mladších 5 let do mateřské školy nenachází své odborné zdůvodnění. V mnoha státech Evropy (Slovensko nevyjímaje) povinnost očkování do mateřských škol není vyžadována, v České republice není vyžadována ani v tzv. lesních a jiných aleternativních školkách a přesto nebyly žádné epidemie šířící se mezi těmito dětmi pozorovány.

Otázku týkající se právní úpravy rozsahu povinného očkování (tj. proti čemu a kdy se má očkovat) vnímáme jednoznačně jako téma otevírající diskuzi. V současnosti platný model vyhlášky, která je plně v kompetenci Ministerstva zdravotnictví, tuto diskuzi neumožňuje.

Téma dobrovolnosti očkování zajímá mnoho rodičů, proto jsme ho do našeho průzkumu zařadili. Nedomníváme se však, že se stane i tématem bezprostředně povolebním. Ve společnosti je možné prosadit jen to, na co je sama připravena, což dobrovolnost v očkování podle našeho názoru ještě není. Přesto to nevylučuje právo rodiče se o zdraví svém a svých dětí svobodně rozhodovat!

Do našeho volebního průzkumu jsme nezařadili otázku týkající se odškodnění státu za následky způsobené očkováním. Není to totiž téma, které by politické strany rozdělovalo. Na nutnosti tzv. odškodňovací fond zřídit a děti poškozené očkováním odškodnit je celospolečenská shoda. Diskuze se můžou a budou vést nad způsobem odškodnění (jednorázově, pravidelně), rozsahu „nutného“ poškození pro odškodnění a mnoho dalšího, což ale přesahuje rámec jednoduché volební ankety. Jednotnou odpověď „ANO, odškodňovat poškozené děti by stát rozhodně měl“ již dávno známe.

Dotazník zaslaný politickým stranám a hnutím obsahoval u každé otázky možnost odpovědi pouze ANO nebo NE a rovněž bylo respondentům umožněno u každé otázky svoji odpověď zdůvodnit či více rozvést. Vzhledem k tomu, že u 3 ze 4 otázek někteří respondenti zvolili sice odpověď ANO, ale ze zdůvodnění bylo zřejmé, že to neplatí absolutně, rozhodli jsme se proto pro účely vyhodnocení dotazníku odpovědi ANO rozdělit na ANO a ANO (s podmínkou).

 

Souhrnné výsledky průzkumu

Z konkrétních odpovědí či zaslaných stanovisek lze souhrnně konstatovat, že:

 • Možnost účastnit se škol v přírodě a zotavovacích akcí i nekompletně očkovaných dětí podporují Cesta, STAN, Zelení, ANO 2011, KDU-ČSL a SPD, s podmínkou potom Svobodní (záleží na zřizovateli) a Piráti (záleží na zřizovateli, ale ve státních školách nikdy).

 • Přijímání nekompletně očkovaných dětí i mladších 5 let do mateřských škol podporují Cesta, STAN, Zelení, ANO 2011 a SPD, s podmínkou potom Svobodní (záleží na zřizovateli), Piráti (záleží na zřizovateli, ale ve státních školkách nikdy) a KDU-ČSL (blíže nespecifikovalo).

 • Rozsah povinného očkování (tj. proti kterým nemocem a v jakých termínech se očkuje) by měl být dán zákonem, nikoli vyhláškou si myslí STAN, Zelení, Piráti a KDU-ČSL.

 • Pro zavedení dobrovolného očkování s politikou pouhého doporučování jsou Cesta a Svobodní, s podmínkami jsou ho ochotni připustit STAN a Piráti.

Současný stav lze „připsat“ zejména ČSSD, která na dotazník neodpověděla, a ani nemusela. Čtyři roky totiž spravovala Ministerstvo zdravotnictví (a také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a je tak především ona zodpovědná za současný absurdní právní stav, neexistenci odškodňovacího fondu, neprobíhající veřejnou diskuzi, nedostupnost méněvalentních očkovacích látek a mnoho dalšího. Zdárně jí v tom však sekundovali koaliční partneři, zejména pak ANO 2011, jak je zřejmé i z přehledu hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Souhrnné výsledky dotazníkového průzkumu zachycuje následující obrázek s přehledovou tabulkou a grafy s podílem jednotlivých odpovědí ke všem čtyřem otázkám. Podrobnosti naleznete níže.

Souhrnné výsledky průzkumu politických stran a hnutí - očkování a represe - volby 2017

 

Stanoviska jednotlivých politických stran a hnutí

Podívejme se nyní na odpovědi na jednotlivé dotazníkové otázky. Následuje vždy otázka, zobrazení odpovědí v tabulce a v grafu a vyjádření těch stran a hnutí, které tuto možnost využily.

Upozornění: Dotazník obsahoval pouze možnost ANO nebo NE, respondenti se mohli u každé otázky sami vyjádřit. Odpovědi některých respondentů byly na základě jejich zdůvodnění dodatečně zařazeny do kategorie ANO (s podmínkou).

1) Škol v přírodě, lyžařských výcviků, letních táborů, sportovních soustředění a jiných zotavovacích akcí by se měly mít možnost účastnit i děti, které nejsou kompletně očkované.

Dle současného právního stavu děti očkované i děti neočkované spolu po celý rok sdílí jeden prostor třídy, ale na týden do přírody spolu vyjet nemohou. V účasti na těchto akcích je bráněno také těm dětem, kterým chybí i jen jedno očkování či základní očkování mají, ale již nejsou přeočkované.

Otázka očkování a represí v dotazníkovém šetření - č. 1 - vstup nekompletně očkovaných dětí do mateřských škol - graf-tabulka výsledku volebního průzkumu politických stran a hnutí - volby 2017

 

Možnost zdůvodnit svou odpověď využili:

 • Cesta odpovědné společnosti – Je to přece naprosto přirozené! Děti spolu jsou celý školní rok, tak proč ne na zotavovacích akcích.
 • Starostové a nezávislí – Sdílím argumentaci senátorů v návrhu zákona, který ale sněmovna bohužel neprojednala (doplnění redakce: senátní návrh zákona).

 • KSČM – Pouze 98% proočkovanost populace chrání kolektivní imunitou i ty děti, které ze zdravotních důvodů nemohou být očkované proti infekčním smrtelným chorobám. Díky povinnému očkování byly tyto nemoci téměř vymýceny. Pokud stát na základě odborného posouzení stanoví pravidla, je třeba je dodržovat.

 • Svobodní – Svobodní jsou pro pestrost škol, aby mohly vedle sebe existovat obecní, soukromé a církevní školy a aby tyto školy, ne zákon, určily školním řádem podmínky pobytu na škole v přírodě. Rodič nespokojený s podmínkami jedné školy by si mohl pro své dítě zvolit školu jinou. Svobodní jsou pro srovnání platby ze státního rozpočtu školám soukromých na úroveň státních, aby alternativní školy mohly existovat i bez nutnosti vybírat školné.

 • Piráti – U akcí státních organizací musí platit režim pro ochranu nejslabšího článku, kterým jsou objektivně nečkovatelné děti, chráněné pouze kolektivní imunitou. U akcí jiných organizátorů má platit režim, který si zvolí daný organizátor, a rodič o něm musí být předem informován.

 • TOP 09 – Stát tímto způsobem vynucuje očkování dětí, které nemají trvalou kontraindikaci proto, že co nejvyšší počet lidí v populaci, kteří jsou imunní, zajišťuje, aby nepropukly epidemie. Pro povinné očkování jsou vybrána infekční onemocnění, u kterých riziko při onemocnění je vyšší než riziko vlastního očkování. Tento tlak státu na rodiče je jediný těžko nahraditelný jinými represivními opatřeními jako je např. pokutování rodičů či vynucování regresních náhrad v případě, že neočkované dítě příslušnou infekční nemocí onemocní. Tento tlak na rodiče je jistě nepříjemný, ale je vyvážen výrazným snížením rizik infekčních onemocnění v populaci. Zdánlivé nelogičnosti (viz další body), jako zákaz pobytu neočkovaných dětí v mateřské škole či na táboře oproti možnosti chodit do školy jsou snadno vysvětlitelné faktem, že není možné připustit tlak na rodiče formou zákazu posílat děti na povinnou výuku, nařízenou jiným zákonem.

 • SPD – zaslané stanovisko strany: Perzekuce dětí a rodičů v případech, kde neprodělali úplně nebo částečně vakcinaci (očkování) podle zavedených schémat – Zásadním důvodem perzekuce a diskriminace těchto dětí na ozdravných pobytech nebo při přijímání do mateřské školky je podle našeho názoru alibismus státu a veřejných institucí pro případ odpovědnosti za zdravotní komplikace, které by mohly vyplynout z důvodu neprovedené vakcinace. Důvodem alibismu je tradiční pojetí českého práva, které klade vysokou zodpovědnost na školy, školky a další organizace při organizování práce s dětmi. V řadě případů tak dochází nyní ke kolizi práva v gesci Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. K diskriminaci těchto dětí není důvod a je zbytečná. Zároveň je třeba vzít na vědomí fakt, že zákonný zástupce musí vnímat jasnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, které u dětí bez vakcinace mohou nastat. V těchto případech nebude možné přenést odpovědnost na školku nebo školu. 

 

2) Do mateřských škol by měly být přijímány i děti, které nejsou kompletně očkované, a to bez omezení věku.

Dle současného právního stavu v rámci povinné předškolní docházky jsou do mateřských škol přijímány i 5leté neočkované děti, dětem mladším je vstup do kolektivních zařízení odepřen. A to i těm, kterým chybí i jen jedno očkování – např. očkování proti žloutence typu B přenášené krví a nechráněným pohlavním stykem.

Otázka očkování a represí v dotazníkovém šetření - č. 2 - vstup nekompletně očkovaných dětí do mateřských škol - graf-tabulka výsledku volebního průzkumu politických stran a hnutí - volby 2017

 

Možnost zdůvodnit svou odpověď využili:

 • Starostové a nezávislí – Žloutenka B už nemá být dávno mezi povinnými očkováními. Současný sankční mechanismus jen vzbuzuje nedůvěru. Jsem pro větší individualizaci očkovacích plánů.

 • KSČM – Problém spočívá v nedostatečném propojení dvou zákonů (ty je potřeba sladit), ale podstata by měla být taková, že by do kolektivního zařízení neměly být přijímány neočkované děti (viz výše).

 • Svobodní – Svobodní jsou pro pestrost mateřských škol, aby mohly vedle sebe existovat obecní, komunitní, lesní, soukromé apod. školky, které by samy určovaly pravidla pro zápis. Některé by mohly vyžadovat očkování, jiné nikoliv. Rodič nespokojený s podmínkami jedné školy by si mohl pro své dítě zvolit školu jinou.

 • Piráti – U státních školek musí platit režim pro ochranu nejslabšího článku, kterým jsou objektivně nečkovatelné děti, chráněné pouze kolektivní imunitou. U nestátních školek jiných provozovatelů má platit režim, který si zvolí daný provozovatel, a rodič o něm musí být předem informován.

 • KDU-ČSL – Ano, je ale třeba legislativně stanovit podmínky, za kterých bude toto umožněno.

 • SPD – viz zaslané stanovisko strany u první otázky

 

3) Rozsah povinného očkování by měl být upraven zákonem.

Dle současného právního stavu rozhoduje o všech klíčových otázkách očkování Ministerstvo zdravotnictví pouze svými vyhláškami. Rozsah povinného očkování (tj. proti kterým nemocem a v jakých termínech se očkuje) a také odborné odůvodnění související právní úpravy proto neprocházejí demokratickou parlamentní diskusí.

Otázka očkování a represí v dotazníkovém šetření - č. 3 - vstup nekompletně očkovaných dětí do mateřských škol - graf-tabulka výsledku volebního průzkumu politických stran a hnutí - volby 2017

 

Možnost zdůvodnit svou odpověď využili:

 • Cesta odpovědné společnosti – Domníváme se, že je nutná věcná debata s lékaři, odborníky a rodiči. Jsme zásadně za dobrovolné očkování. Děti nejsou majetkem státu a rodiče mají právo na objektivní informace ohledně výhod a rizik očkování. Pak odpadne diskuse ohledně nařizování a vynucování jakéhokoli očkování a tedy i rozsahu povinného očkování upraveného zákonem.

 • Starostové a nezávislí – Pokud má být zájem veřejnosti, je nutná veřejná debata.

 • KSČM – Vyhlášku považuji za dostatečnou a je možné ji měnit pružněji v případě nových poznatků než zákon.

 • Svobodní – Rozsah základního očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, by dál měla stanovovat vyhláška, ne zákon.

 • Piráti – Měl by být minimálně přehodnocen rozsah vyžadovaného očkování u tetanu a hepatititdy B, které nezpůsobují epidemie v dětských kolektivech.

 • TOP 09 – Stanovení rozsahu očkování je ryze odbornou záležitostí, která vychází z epidemiologické situace, stavu imunity v populaci a míře infekčnosti a agresivity příslušných mikroorganismů. Všechny tyto faktory podléhají v čase změnám a stát v zákonem vymezeném prostotu přenechává odborné rozhodování odborníkům v rámci Ministerstva zdravotnictví. Zákonodárcům přísluší rozhodování politické.

 • ANO 2011 – Nevidím skutečnou přidanou hodnotu v zákonné úpravě, vyhláška je vhodnějším legislativním nástrojem. MZ může flexibilněji reagovat na vývoj epidemiologické situace. I vyhláška má přitom být tvořena transparentně s možností připomínek.

 

4) Mělo by být zavedeno dobrovolné očkování s politikou pouhého doporučování, jak je zvykem ve většině zemí Evropy.

Otázka očkování a represí v dotazníkovém šetření - č. 4 - vstup nekompletně očkovaných dětí do mateřských škol - graf-tabulka výsledku volebního průzkumu politických stran a hnutí - volby 2017

 

Možnost zdůvodnit svou odpověď využili:

 • Starostové a nezávislí – Ale měly by předcházet tyto kroky: Revize devíti povinných – snížit počet. Zároveň dát možnost alternativním očkovacím látkám, zároveň zavést odpovědnost státu za negativní důsledky očkování. Pak s osvětovou kampaní může být uvažováno o posunu k dobrovolnosti.

 • KSČM – Dobrovolnost by, podle mého názoru, nepřinesla potřebnou proočkovanost. Zvlášť v situaci, kdy se prostřednictvím médií šíří nepotvrzené a mnohokrát vyvrácené informace o škodlivosti očkování. V době, kdy je Evropa v důsledku migrantské krize v ohrožení, se některé země (Francie, Itálie) přiklánějí k povinnosti očkovat a proti více nemocem. Na druhou stranu je špatné, že ministerstvo zdravotnictví nepřipravilo slíbený návrh zákona, který by odškodňoval ojedinělé případy negativních důsledků povinného očkování. Co také ministerstvo i Česká imunologická společnost zanedbaly, je důsledná osvětová práce v této oblasti. Rodič si zaslouží trpělivé a dlouhodobé vysvětlování.

 • Zelení – Jsme proti postihům za neočkování nebo částečné očkování a chceme systém, kde povinné očkování znamená silné doporučení státu a kompletní úhradu z veřejného zdravotního pojištění, avšak nikoli postihy pro děti a jejich rodiny. Chceme zároveň flexibilní očkovací kalendáře a větší možnosti rodičů při rozhodování o očkování dětí.

 • Svobodní(Nové upřesňující stanovisko strany, na základě něhož jsou zařazeni do kategorie ANO) Očkování má být dobrovolné, a to dokonce tak, že pokud je ze zdravotního pojištění hrazena polyvalentní vakcína, má být možné očkovat i jenom výběr z těchto nemocí v rámci hrazené péče. (Doplnění redakce: viz stanovisko Svobodných). (Původní stanovisko, zařazeni do kategorie ANO (s podmínkou): Svobodní jsou proto, aby existovala možnost dobrovolně očkovat část základního očkování (vybrané choroby z hexavakcíny) a aby v případě takové volby se ze zdravotního pojištění proplácela alikvotní část.)

 • Piráti – Stát má povinnost vytvořit bezpečné prostředí pro objektivně neočkovatelné děti, které musí být chráněné kolektivní imunitou. Toto prostředí má stát vytvořit ve státních školkách. Pokud se rodič dobrovolně rozhodne dát své zdravé dítě do školky, pak stát musí vyžadovat jeho očkování, aby chránil, které očkovány být nemohou. Pokud se rodič dobrovolně rozhodně dát své dítě do školky jiného nestátního provozovatele, tak se musí podřídit režimu určenému provozovatelem dané školky, o kterém musí být dostatečně informován předem.

 • TOP 09 – V našich podmínkách nezajistí dobrovolné očkování dostatečnou imunitu celé populace. Příkladem je nepovinné očkování proti chřipce. U lidí, kde je toto očkování doporučované, je proočkovanost příslušné populace poloviční oproti západoevropským zemím.

 • ANO 2011 – Určitá očkování musí být povinná za účelem udržení proočkovanosti populace a ochrany veřejného zdraví. Diskuze by se měla vést o rozsahu povinného očkování.

 • KDU-ČSL – Základní očkování by mělo být povinné, jsme ale pro diskuzi o počtu povinných očkování, např. očkování proti hepatitidě B je možné ponechat na rozhodnutí rodičů apod.

 

Politické strany a hnutí dostaly prostor pro případné další vyjádření k tématu očkování.

Např. k rozsahu povinného očkování, odkazy na stanoviska, interpelace, blogy, články, vyjádření strany či hnutí atd.

 • Cesta odpovědné společnosti – Viz stanovisko hnutí Cesta.

 • Zelení – Současný očkovací kalendář je příliš restriktivní a je nutné v něm provést některé změny včetně důrazu na lepší komunikaci mezi lékařkami/lékaři a rodiči. Zároveň považujeme očkování za účinnou metodu prevence některých infekčních onemocnění.

 • Svobodní – Svobodní jsou přesvědčeni, že jak rodičům, kteří své děti plně očkují, tak rodičům, kteří základní rozsah očkování odmítají, jde o blaho svých dětí. Tyto skupiny by neměly stát proti sobě a Svobodní nabízejí systém, ve kterém mohou obě skupiny koexistovat.

 • Piráti – Viz stanovisko Pirátů.

 • ANO 2011 – Domnívám se, že očkování má být v určitém rozsahu povinné, ovšem stát by měl odpovídat za újmu způsobenou povinným očkováním a měl být mít nástroj pro efektivní odškodnění takovýchto poškozených občanů.

 • KDU-ČSL – Jednoznačně podporujeme urychlené legislativní řešení odškodnění následků povinného očkování, podporujeme odbornou a následně politickou diskuzi o počtu povinných očkování a očkovacím kalendáři.

 

Související:

 

0 0 votes
Article Rating