Evropská komise chce posílit jednotnou vakcinační politiku napříč členskými státy EU

Přesně na Nový rok skončila možnost občanů a zainteresovaných stran v rámci Evropské unie vyjádřit se ke speciálnímu plánu Evropské komise s názvem Posílení spolupráce v oblasti boje proti infekcím, jimž lze předcházet očkováním. Navrhovaný plán má zajistit, aby se politika očkování a očkovací kalendáře v jednotlivých evropských zemích sblížily, aby se zvýšila spolupráce v této oblasti mezi členskými zeměmi a aby se zvýšila proočkovanost a potlačila nedůvěra k očkování. Možnost se vyjádřit využila i Iniciativa Pro volbu.

Evropská komise v rámci zlepšování právní úpravy vyzývá evropské občany a zainteresované subjekty, aby zasílali své názory k různým projednávaným tématům. Od 4. prosince 2017 do 1. ledna 2018 mohli odborníci, organizace, spolky, pacientské organizace a občané z celé Evropské unie využít možnost vyjádřit se k tomuto plánu (tzv. roadmap, cestovní mapě) Evropské komise s názvem Posílení spolupráce v oblasti boje proti infekcím, jimž lze předcházet očkováním (Strengthened cooperation against vaccine preventable diseases). Svou reakci zaslalo 368 subjektů z různých zemí Evropské unie.

 

Důvody a cíle evropského plánu

Epidemie spalniček v evropských zemích, aktivity antivakcinačních skupin, snížení proočkovanosti, problémy s omezenými dodávkami vakcín, nízká proočkovanost imigrantů a různé očkovací kalendáře v různých zemích EU vidí Evropská komise jako důvod, proč je třeba posílit spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, průmyslem a dalšími souvisejícími subjekty, aby se zvýšila proočkovanost, posílilo a podpořilo se sblížení očkovacích kalendářů v členských zemích, podpořila se propagace očkování i výzkum v této oblasti a posílilo se zásobování očkovacími látkami především pro případy mimořádných situací.

Cílem má být mimojiné sblížení a koordinace očkovacích kalendářů jednotlivých členských zemí ve střednědobém horizontu (5 – 10 let) prostřednictvím dialogu mezi zeměmi, vytvoření udržitelného mechanismu spolupráce na úrovni EU, která bude zajištovat rozvoj vakcinační politiky a její implementace v členských státech, dále efektivní práce v oblasti odmítání očkování, řešení obav z očkování, zlepšení důvěry občanů v očkování.

Výsledkem tohoto plánu nemají být nová nařízení, ale pouze upřesnění a nasměrování již existujících zavedených regulačních nástrojů. Výsledné doporučení nebude právně závazné.

Bližší informace k plánu naleznete v pdf dokumentu ke stažení (pouze v angličtině). Dokument i veškeré zaslané reakce naleznete na stránkách této iniciativy Strengthened cooperation against vaccine preventable diseases.

 

Zpětná vazba organizací a občanů EU

Možnost vyjádřit se k tomuto tématu využilo oproti jiným překvapivě mnoho organizací, asociací a občanů ze zemí EU, což jen dokládá, o jak žhavou a kontroverzní oblast se jedná. Často se vyjadřují samotní občané z různých zemí s kritikou, která pálí nejčastěji rodiče malých dětí, jimž nejsou předkládány skutečné informace o rizicích a složení očkovacích látek, očkování je jim nařizováno bez možnosti svobodné volby a v případě poškození po očkování jsou nežádoucí účinky často bagatelizovány nebo zcela odmítány.

 

Naše vyjádření za Iniciativu Pro volbu

V naší zpětné vazbě jsme popsali systém povinného a sankcemi a represivními opatřeními vynucovaného očkování v ČR, o kterém jsme přesvědčeni, že je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o biomedicíně a v rozporu s právem na informovaný souhlas. Popsali jsme, jak je současná argumentační obhajoba represí vůči nekompletně očkovaným dětem zcela absurdní především za situace, kdy došlo k zavedení povinného předškolního roku v mateřských školách, a to i pro nekompletně očkované děti. Ve chvíli, kdy tříleté a čtyřleté nekompletně očkované děti navštěvovat mateřské školy nesmí, ale pětileté nekompletně očkované musí, argument o údajném zachování kolektivní imunity ztrácí jakýkoli význam. Jasně se tak ukazuje, že sankce a represe jsou pouhým politickým nástrojem k vynucení očkování, aniž by tvůrci vakcinační politiky vůbec byli schopni toto vynucování racionálně podložit relevantními odbornými argumenty. Nehledě na to, že ve většině zemí Evropy se podmínka očkování pro návštěvu mateřských škol vůbec nevyžaduje.

Další absurditou českých represivních opatření pro vynucení očkování je omezování přístupu nekompletně očkovaných školáků na školy v přírodě a zotavovací akce. V povinném předškolním školkovém roce i ve škole spolu mohou očkované i nekompletně očkované děti trávit celý den, ale na školu v přírodě už spolu jet nesmí. Smí se účastnit jen takových zotavovacích akcí, kde nebudou překročeny obě podmínky, a to více než 30 dětí a více než 5 dní současně (tedy např. lyžařský výcvik 40 dětí na 5 dní je “v pořádku”). Při překročení těchto hranic se podle naší legislativy stávají tito školáci hrozbou. Škola v přírodě není zotavovací akce, proto na ni nemohou jet nikdy. Více o absurditách současného právního stavu se dočtete v článku Absurdita represivních opatření vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR.

Dále jsme zmínili české případy u Evropského soudu pro lidská práva, nedostupnost méněsložkových nebo jednosložkových vakcín pro základní očkování a zužování výběru vakcín, konflikty zájmů u čelných představitelů a tvůrců vakcinační politiky v ČR.

Velkou ostudou české vakcinační politiky je stále neexistující fond pro odškodňování vážných následků očkování. Ministerstvo zdravotnictví zřízení odškodňovacího fondu již několik let slibuje, ale zůstává stále jen u planých slibů. Ministerstvo zdravotnictví pod hrozbou finanční pokuty a represivních opatření vynucuje očkování proti 9 nemocem, ale za případné vážné poškození vůbec nepřebírá zodpovědnost. To se jasně ukazuje i na případu malého chlapce, který má mnoha lékařskými zprávami potvrzeno, že k ochrnutí jeho tváře došlo právě po očkování povinnou hexavakcínou. Přesto jeho odškodnění Ministerstvo zdravotnictví odmítlo! Rodiče se svou žádost o odškodnění za celoživotní zdravotní následek způsobený očkováním rozhodli vymáhat soudní cestou (vyjádření rodičů k případu).

Zde si můžete přečíst první část a druhou část naší zpětné vazby (anglicky).

 

Související:

0 0 votes
Article Rating