O iniciativě

Začínali jsme jako “normální” rodiče: plně jsme důvěřovali lékařům a lékařskému systému, rodili jsme v nemocnici, naše děti prošly všemi běžně prováděnými lékařskými zásahy a nechali jsme je očkovat všemi povinnými vakcínami a dopřáli jsme jim i některé doporučené. U dětí se však začaly objevovat problémy a my jsme si začali klást otázky a hledat odpovědi. Postupně se před námi začal otevírat svět pro nás zcela neznámých informací a skutečností, který se současná konvenční medicína a mainstreamová média snaží neustále zatlačit do pozadí a onálepkovat těmi nejhoršími přívlastky. Postupně jsme začali zjišťovat, že mnozí tzv. “odpůrci” či “alternativci” staví svoje argumenty na faktech, vědeckém poznání a historických skutečnostech, které vládní, lékařská i mediální garnitura zcela nebo ve velkém opomíjí. Kritici současného systému, jejichž motivací je snaha o nalezení pravdy, poukazují na jasné rozpory a nedostatky, které se jeho zastánci a propagátoři snaží neustále ospravedlňovat nepříliš racionálními argumenty. Bohužel často ani pozadí těchto lidí, kteří nechtějí připustit kritiku, často zcela odmítají jakoukoli diskusi a bezhlavě propagují systém na hliněných nohou, není bez poskvrny a u některých činitelů lékařského a politického systému je napojení na nadnárodní farmaceutické korporace smutným faktem, který jim jednoznačně ubírá na jakékoli důvěryhodnosti.

Naším hlavním cílem je, aby o zdraví a základních lidských právech nás a našich dětí nemohli tito lidé jen tak rozhodovat. Proto chceme upozorňovat současné rodiče i prarodiče na to, že mají právo volby a že právo na zdraví je základní lidské právo a stojí nade všemi represivními opatřeními prosazovanými vládou. Chceme upozorňovat na to, že represemi prosazované povinné očkování, které s sebou jakožto lékařský úkon vpravující cizorodé látky do těla nutně nese rizika poškození zdraví, je diskriminací a porušováním základního lidského práva. Jakmile s sebou nějaký úkon nese rizika, musí mít rodiče právo volby. Skutečnost, že povinné očkování a represivní opatření na jeho vynucování u nás prosazují i takoví lékařští a političtí činitelé, u kterých je zcela zřejmé napojení na farmaceutické výrobce vakcín, ještě více umocňuje to, aby rodiče měli jasně artikulované právo vlastní volby: podezření, že jsou lidé tlačeni do rizikových lékařských úkonů politickými a finančními zájmy je zcela nepřijatelné a v důsledku naprosto nelidské. V neposlední řadě zůstává argumentem pro právo vlastní volby i to, že rodiče jsou ti, kteří spolu s dítětem ponesou tíži případného poškození zdraví a v případě vážných poškození až do konce svého života. Ani odškodnění následků očkování tohle nezmění.

Naším přesvědčením je, že rodiče mají mít právo se svobodně rozhodovat o zdraví svém i o zdraví svých dětí a rozhodovat o tom, jakým rizikům sebe nebo své děti vystaví. Jakékoli nařizování takových lékařských úkonů, které mohou poškodit zdraví, považujeme v souladu se základními lidskými právy i dalšími evropskými i světovými úmluvami za naprosto nepřijatelné. A to plně v souladu s aktuálním lékařským a vědeckým poznáním – že bezpečnost očkování nikdy nebyla zcela potvrzena, spolehlivá účinnost očkování nebyla nikdy prokázána a hypotéza vakcinační “kolektivní imunity” nebyla nikdy jednoznačně doložena.

Naším přesvědčením je, že lidé mají právo na tzv. “alternativní” nebo přírodní léčbu nemocí – léčbu, která se v závislosti na lékařském výzkumu nebo dlouhodobé lékařské empirické zkušenosti ukázala jako účinná. Jsme přesvědčeni, že současná konvenční medicína nevyužívá plně dostupných možností léčby infekčních a chronických chorob a bezvýhradně upřednostňuje patentované výrobky farmaceutického průmyslu. Jsme přesvědčeni o tom, že současnou konvenční medicínou je v praxi upozaďován nepopiratelně přínosný vliv stravy, určitých nutričních protokolů, vitamínů, minerálů, probiotik a přírodních léčivých přípravků na zdraví člověka. Obáváme se, že současná medicína je dnes zcela ovládána nadnárodními korporacemi výrobců léčiv, což zapříčiňuje velmi nízké povědomí o jiných velmi efektivních způsobech ovlivňování zdraví.

Lidé mají právo na informace. Nechť naše iniciativa slouží jako východisko k hledání odpovědí, které mohou mít nezanedbatelný vliv na zdraví.

 

Redakce:

Alice Pelikánová

Monika Málková

kontakt: info@provolbu.cz

 

Poděkování:

Děkujeme všem příznivcům za podporu a spolupracovníkům za pomoc, kterou přispěli do společného díla. Děkujeme všem, kteří se podílejí na zvyšování informovanosti o tom, co je v životě nejdůležitější – o zdraví.

 

English version: For Choice – An initiative for free choice in health