Český očkovací Absurdistán: rodiče si mají povinné očkování platit sami

Začalo to v roce 2016 a od začátku letošního roku dále přituhuje. Nejenže se změnou očkovacího kalendáře daného vyhláškou od roku 2018 výrazně zkrátila lhůta, do kdy má být dítě naočkováno, ale vynucování očkování na českých rodičích zároveň nabralo nový kurz. Přibyl totiž nový donucovací nástroj: pokud rodiče nenaočkují dítě včas, odmítnou akceptovat velmi krátké lhůty a očkování odloží za termíny stanovené vyhláškou, mají si všechny povinné vakcíny zaplatit sami. Za státem vynucované očkování, za jehož případné vážné následky stát nenese žádnou zodpovědnost, tak budou rodiče muset zaplatit několik tisíc korun.

Upozornění: rodiče již za odložené povinné očkování platit nemusí, více informací najdete v aktualizaci na konci článku.

Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář a s ním přišlo mnoho změn. Odborníci i rodiče velmi vítají, že konečně došlo k zavedení kratšího a šetrnějšího očkovacího schématu 2+1 pro očkování hexavakcínou, avšak tato pozitivní změna je zcela zatlačena do pozadí tím, že došlo k výraznému zkrácení lhůt, do kdy má být podle nové vyhlášky celý očkovací kalendář splněn. Očkování hexavakcínou má být dokončeno již ve 13. měsíci oproti původním 18 měsícům věku dítěte, zahájení očkování vakcínou MMR proti spalničkám, zárděnkám a příušnicím se posunulo z 15. již na 13. měsíc věku a tuto vakcínu vyhláška nařizuje naočkovat maximálně do 18. měsíce. Původně toto očkování nemělo stanovenou horní hranici provedení.

! Povinné očkování není vynutitelné bez souhlasu rodičů.
I povinné očkování vyžaduje informovaný souhlas.
Rodiče mají vždy právo z jakéhokoli důvodu očkování svého dítěte odložit.

 

Žádné argumenty o zachování kolektivní imunity nedokážou zastřít absurditu represivních opatření vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR. Tříleté a čtyřleté nekompletně očkované děti nesmějí navštěvovat mateřské školy, ale pětileté nekompletně očkované děti do mateřské školy musí, protože předškolní vzdělávání v mateřských školách je povinné. Nekompletně očkovaní školáci nesmějí jet se svými spolužáky na školu v přírodě a některé zotavovací akce, nesmějí na tábory. Ve školních lavicích ale sdílejí se svými spolužáky stejný prostor dennodenně.

Za nesplnění povinného očkování v termínech stanovených vyhláškou může krajská hygienická stanice udělit každému z rodičů pokutu až do výše 10 tisíc korun. Dle zkušeností z posledních let je udělování pokut hygienickými stanicemi poměrně řídké. V roce 2016 Ústavní stoud přiznal rodičům vedle již dříve potvrzené výjimky z očkovací povinnosti z důvodu náboženského vyznání i světskou výhradu svědomí.

Zdá se však, že si tvůrci a propagátoři tuhé vakcinační politiky v ČR našli nový nástroj, jak rodiče donutit, aby splnili Ministerstvem zdravotnictví nadiktovanou vyhlášku o očkování: pokud se rodiče nepodvolí, budou za to platit.

 

Hradit nebo nehradit, to je oč tu běží

Ministerstvo zdravotnictví už v roce 2016 přiznalo dětem bez rozdílu věku nárok na úhradu povinných vakcín pro pravidelná očkování, když se spolek Rozalio snažil rozklíčovat, proč některým rodičům pojišťovny odmítají hradit povinné očkování odložené na jejich žádost za termíny stanovené vyhláškou. I ve stanovisku z ledna tohoto roku se Ministerstvo zdravotnictví vyjadřuje jednoznačně: dítě má právní nárok na úhradu pravidelného očkování pojišťovnou nezávisle na věku dítěte. Kde je tedy zakopaný pes?

Nehledě na stanovisko ministerstva se začínají od nového roku stále více množit případy, kdy dětští lékaři požadují po rodičích úhradu povinně očkovaných vakcín, pokud rodiče sami požádají o odložení jejich aplikace za termíny stanovené vyhláškou. Pojišťovny podle svého vyjádření hradí odložené očkování pouze tehdy, dojde-li k odložení ze zdravotních důvodů, které potvrdí ošetřující lékař. Od roku 2016 odmítala proplácet odložené očkování pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna, ostatní pojišťovny po medializaci případu odložené vakcíny ve většině případů proplácely. Od nového roku se ale všechny zdravotní pojišťovny přidávají po bok VZP a odložené očkování na žádost rodičů proplácet odmítají, alespoň podle slov ředitele Svazu zdravotních pojišťoven. Ten v naší e-mailové komunikaci z 22. prosince 2017 uvedl následující:

Všechny zdravotní pojišťovny, včetně Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, aplikují jednotný výklad s tím, že úhrada očkování (aplikace) a úhrada očkovací látky samotné, bylo-li očkování provedeno v jiném termínu než stanoví očkovací kalendář, který vyplývá z vyhlášky č. 537/2006 Sb., je možná pouze v těch případech, kdy k odsunutí očkování dojde na základě zdravotní indikace, která je zadokumentována ve zdravotní dokumentaci dítěte.

 

Na problematiku zajištění provádění pravidelného očkování a s tím související otázku úhrad této zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění je nutné pohlížet ze dvou hledisek, které musí být naplněny kumulativně.

 

Prvním, které je zároveň zákonným předpokladem pro realizaci kroku druhého, je okolnost, kdy nejdříve musí být provedeno pravidelné očkování plně v souladu s aktuálně planými pravidly vycházejícími z příslušných právních předpisů v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) a vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem (vyhláška č. 537/2006 Sb.). A pokud je tento předpoklad naplněn, lze následně realizovat krok druhý, který je řádným naplněním kroku prvého podmíněn, a tedy provést odpovídající úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

 

S ohledem na shora uvedenou úpravu se musí nejprve uskutečnit provedení pravidelného očkování podle stanovených pravidel (podle očkovacího kalendáře ve smyslu vyhlášky č. 537/2006 Sb.) a teprve pak může dojít k úhradě z veřejného zdravotního pojištění. Pokud jde o výjimky z provedení pravidelného očkování podle očkovacího kalendáře, lze jednoznačně uznat a respektovat odložení nebo neprovedení pravidelného očkování ze zdravotních důvodů. Ostatní důvody aktuální právní úprava bez dalšího neumožňuje zohlednit.

 

Ministerstvo zdravotnictví sice ve svých vyjádřeních přiznává dětem nárok na úhradu pravidelného očkování pojišťovnou nezávisle na věku dítěte, ale zároveň – jakožto monopolní tvůrce vyhlášky o očkování – dává výrazným zúžením lhůt pro provedení očkování a zároveň nemožností odložit očkování jinak než pouze ze zdravotních důvodů pojišťovnám do rukou mocnou zbraň. Rodičům, kteří nechtějí očkovat své děti tak brzy a kteří zároveň nehodlají z vlastní kapsy platit drahé vakcíny, za jejichž bezpečnost stát nenese žádnou odpovědnost, zbývá pak možná jediné: své dítě prostě neočkovat.

 

Jak lze postupovat, když po vás pediatr požaduje úhradu odloženého očkování

Pokud z různých důvodů odkládáte povinné pravidelné očkování svého dítěte a pediatr po vás požaduje vlastní úhradu vakcín, můžete postupovat takto:

  • Požádejte lékaře, aby vám písemně potvrdil, že vaše dítě odmítá naočkovat v případě, kdy mu vakcínu sami nezaplatíte, a z jakého důvodu to odmítá. Můžete postupovat např. tak, že tuto skutečnost a důvody, které vám ústně uvede, sepíšete a necháte ošetřujícímu lékaři potvrdit.
  • Požádejte lékaře, aby zapsal dítěti do karty, že očkování vašeho dítěte neodmítáte, ale pouze odkládáte, a že požadujete bezplatné očkování.
  • Požádejte vaši pojišťovnu o úhradu očkování a písemné uvedení důvodů, proč vašemu dítěti očkování odmítá uhradit.
  • Všechny tyto skutečnosti uveďte do negativního reverzu pro vašeho ošetřujícího lékaře. V reverzu můžete uvést, že chcete své dítě očkovat, ale že vám byla úhrada běžně hrazených vakcín pro pravidelné očkování odepřena a proto jste nuceni nechat své dítě nenaočkované. Můžete uvést jakékoli další důvody, které se týkají vaší situace (nedostatek financí, diskriminace v přístupu k očkování apod.)
  • V negativním reverzu je možné uvést i to, že nátlak pediatra na provedení očkování v termínech stanovených vyhláškou s hrozbou, že povinné vakcíny si budou muset rodiče při pozdějším očkování platit sami, lze chápat i jako narušení svobodného a infomovaného souhlasu podle zákona č. 372/2010 Sb., o zdravotních službách. Informovaný souhlas nesmí být dán pod nátlakem, jinak není platný.

Pokud se z různých důvodů rozhodnete, že odložené očkování svého dítěte lékaři zaplatíte, můžete poté žádat pojišťovnu o proplacení úhrady za aplikované vakcíny. Pokud pojišťovna odmítne, můžete úhradu na pojišťovně vymáhat soudně. V současnosti již případ soudního vymáhání úhrady povinného očkování probíhá.

Další informace naleznete v poradně Férové nemocnice Ligy lidských práv.

Hrozba vlastní finanční úhrady očkování by neměla převážit nad obavami z očkování vašeho dítěte, pokud takové máte. Rodiče by měli své děti očkovat tehdy, kdy jim to jejich svědomí dovolí. Hodnota zdraví stojí jednoznačně nad hodnotou peněz zaplacených za povinné vakcíny.

 

Případ rodičem zaplacené vakcíny Priorix

Obrátila se na nás matka 19 měsíčního dítěte, která na podzim minulého roku v 15 měsících věku dítěte odložila očkování vakcínou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (MMR, Priorix). Aniž by ji na to ošetřující lékařka předem upozornila, při návštěvě v lednu letošního roku byla matka nucena vakcínu i její aplikaci lékařce uhradit, a to 529 Kč za vakcínu Priorix a 150 Kč za její aplikaci, celkem 679 Kč. Matka se informovala na pojišťovně (VZP), kde jí bylo sděleno, že je vše v pořádku a že vakcínu jejímu dítěti pojišťovna neuhradí. Rodiče zvažují další kroky.

 

Aktualizace červen 2018

K červnu 2018 byl problém neproplácení odloženého povinného očkování vyřešen. Na popud samotného ministra zdravotnictví vydal Svaz zdravotních pojišťoven v ČR nový metodický postup (změny vyznačeny žlutě). S platností od 1. června 2018 hradí pojišťovny v zájmu podpory proočkovanosti i ta povinná očkování, která rodiče ze své vůle odložili na pozdější věk dítěte, je-li toto očkování v souladu s příbalovými letáky (SPC) vakcín.

Rodiče, kteří v minulosti za odložené povinné očkování dětskému lékaři zaplatili, mohou nyní zažádat o vrácení.

 

Související:

0 0 votes
Article Rating