Povinné očkování vyžaduje informovaný souhlas

Povinné očkování vyžaduje informovaný souhlas

Přestože v České republice zákon o ochraně veřejného zdraví rodičům ukládá povinnost podrobit své děti očkování, podléhá očkování jakožto zdravotní úkon ze zákona o zdravotních službách svobodnému a informovanému souhlasu. Rovněž občanský zákoník stanoví, že ke každému úkonu v rámci péče o zdraví se vyžaduje souhlas. Informovaného souhlasu není třeba v případech přesně vymezených v zákoně – a tyto výjimky se očkování netýkají. Povinné očkování není na rodičích vynutitelné. Lékař nesmí naočkovat dítě, jehož rodiče s podáním vakcíny nesouhlasí. Povinnost očkování tedy znamená, že rodičům při nesplnění povinnosti hrozí pokuta a jejich dítě nebude přijato do mateřské školy. Přesto se stále rodiče setkávají s tím, že pediatři nechtějí připustit ani odložení základního očkování o několik měsíců a to zcela v souladu s příbalovou informací k očkovaným vakcínám.

 

Rodiče mají právo na odložení a odmítnutí povinného očkování

Třebaže se někteří dětští lékaři i úředníci Ministerstva zdravotnictví snaží v rodičích vzbudit dojem, že povinné očkování, jak je nastaveno a načasováno ve vyhlášce, je jediná možná varianta očkování, není tomu tak. I když příbalové informace (SPC) k vakcínám uvádějí, že jejich provedení se má řídit místním doporučením a srovnání různých očkovacích kalendářů napříč zeměmi Evropy ukazuje, že očkovací schémata se skutečně líší, už to ukazuje na různost přístupu k základnímu očkování a na variabilitu. Možnost odložit očkování konkrétní vakcínou je obecně dána tím, do jakého věku dítěte je možno tuto vakcínu použít a jaké maximální rozestupy mezi dávkami jsou možné. Rodiče, kteří mají zvýšené nároky na bezpečnost očkování, se tedy musejí informovat sami v SPC vakcín a v zákonech, protože jim dětští lékaři často nejsou schopni nebo ochotni podat nezkreslené informace o právních aspektech a možnostech konkrétního očkování.

Dětský lékař má povinnost rodičům očkování nabídnout. V případě, že rodiče očkování odloží nebo ho odmítnou, vyžádá si od nich negativní reverz. Tím se chrání před postihem a zbavuje se zodpovědnosti za neprovedené očkování a rodiče přebírají zodpovědnost za své rozhodnutí. Více o reverzu se dozvíte v článku Jak odložit očkování.

Zákon nařizující povinné očkování v ČR je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně § 46, který ukládá povinnost podrobit se očkování. Proti jakým infekčním nemocem a v jakých časových intervalech upravuje až prováděcí předpis, tj. jaký bude povinný očkovací kalendář rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ve vyhlášce. Povinnost splnění očkování do mateřských škol upravuje § 50 téhož zákona, více se dozvíte v článku Právní úprava očkování v České republice.

Informovaný souhlas je zakotven v § 28 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Podle ustanovení v tomto zákoně lze zdravotní služby pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak. Kdy lze provést zdravotní službu i bez souhlasu pacienta stanoví § 38 odst. 3 tohoto zákona a jde především o případy naléhavého ošetření pacienta např. v bezvědomí. Na očkování se tyto výjimky nevztahují. Dále § 2642 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví, že ke každému úkonu v rámci péče o zdraví se vyžaduje souhlas ošetřovaného. Odmítne-li ošetřovaný souhlas, potvrdí to poskytovateli na jeho žádost v písemné formě.

Další informace o informovaném souhlasu se dozvíte v článku Otázky kolem povinného očkování, který čerpá z manuálu Ligy lidských práv Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému.

Jak očkování odložit a jaké jsou možnosti se dozvíte v článku
Jak odložit očkování.

Jak vypadá nový očkovací kalendář platný od ledna 2018 se dozvíte v článku Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář.

 

Nepodařený pokus o zavedení povinného očkování bez souhlasu

V roce 2015 při projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví došlo k pokusu zavést výjimku i na povinné očkování, což by znamenalo možnost očkovat dítě bez informovaného souhlasu i proti vůli rodičů. Naštěstí díky aktivitě samotných rodičů a některých neziskových organizací a spolků došlo k medializaci případu a návrh byl stažen. Je to však jasné znamení, že politici jsou schopni bez váhání a jakékoli široké diskuse zbavit rodiče svých práv a donutit je podrobit se jejich diktátu. Rodiče a veřejnost obecně se musí starat o svá práva, jinak se může stát, že o ně jednoduše přijdou. Více se o tomto nezdařeném pokusu dozvíte v článku Zuzany Candiglioty, právničky Ligy lidských práv, Kdo stojí za návrhem očkování bez souhlasu?

 

Související:

5 1 vote
Article Rating